Ferhenga
    Lźkerźn
    Kurmancī


    INDEX


Aa Bb Cc Ēē Dd
Ee Źź Ff Gg Hh
Ii Īī Jj Kk Ll Mm

Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Žž Tt Uu Ūū
Vv Ww Xx Yy Zz

 

 

Listeya 74 Lźkerźn Kźžandī

 

74 Lźkerźn Kźžandī

 

 

5246 lźker

 

==) Aa

 

[16] aborandin (gh)

[12] aborīn (ngh)

[16] acizandin (gh)

[12] acizīn (ngh)

[16] afandin (gh)

[16] afirandin (gh)

[12] afirīn (ngh)

[12] afīn/afiyan (ngh)

[24] agahdar būn/būyīn (ngh)

[18] agahī dan (gh)

[29] agahī standin (gh)

[16] agihandin (gh)

[12] agihīn (ngh)

[19] agir kirin (gh)

[19] ahd kirin (gh)

[12] ajinīn (ngh)

[19] ajne kirin (gh)

[11] ajotin (gh)

[11] ajūtin (gh)

[16] alandin (gh)

[34] alastin (gh)

[28] alī girtin (gh)

[19] alī kirin (gh)

[16] alifandin (gh)

[12] alifīn (ngh)

[16] aliqandin (gh)

[12] aliqīn (ngh)

[16] alistandin (gh)

[12] alivīn (ngh)

[16] alizandin (gh)

[12] alizīn (ngh)

[12] alīn/aliyan (ngh)

[24] aloz būn (ngh)

[19] aloz kirin (gh)

[16] alozandin (gh)

[24] amade būn (ngh)

[19] amade kirin (gh)

[19] amadeyi kirin (gh)

[16] amerzandin (gh)

[16] amožandin (gh)

[12] amožīn (ngh)

[19] amož kirin (gh)

[34] angažtin (ngh)

[16] angižandin (gh)

[12] angižīn (ngh)

[20] anīn (gh)

[16] aqilandin (gh)

[12] aqilīn (ngh)

[37] aqil avźtin (gh)

[28] aqil girtin (gh)

[19] aqil kirin (gh)

[18] arda dan (gh)

[24] aram būn (ngh)

[19] aram kirin (gh)

[16] arandin (gh)

[19] araste kirin (gh)

[34] arastin (gh)

[34] aravtin (gh)

[16] arihandin (gh)

[12] arihīn (ngh)

[16] arimandin (gh)

[12] arimīn (ngh)

[16] arinandin (gh)

[12] arinīn (ngh)

[12] arīn/ariyan (ngh)

[16] arītandin (gh)

[12] arqilīn (ngh)

[12] arqīn/arqiyan (ngh)

[16] artilandin (gh)

[12] artilīn (ngh)

[16] arisandin (gh)

[24] arizī būn (ngh)

[19] arizī kirin (gh)

[24] asź būn (ngh)

[19] asź kirin (gh)

[16] ažandin (gh)

[34] ažartin (ngh)

[16] ažiftandin (gh)

[12] ažiftīn (ngh)

[34] ažkaftin (gh)

[34] ažkartin (gh)

[24] ažkera būn (ngh)

[19] ažkera kirin (gh)

[19] ažt kirin (gh)

[24] ažt būn (ngh)

[24] ava būn (ngh)

[19] ava kirin (gh)

[16] avandin (gh)

[16] avciqandin (gh)

[12] avciqīn (ngh)

[18] av dan (gh)

[14] avźtin (gh)

[16] avisandin (gh)

[12] avisīn (ngh)

[19] avjenī kirin (gh)

[16] awandin (gh)

[34] awartin (gh)

[16] awertandin (gh)

[27] awertin (gh)

[16] awiqandin (gh)

[12] awiqīn (ngh)

[16] awirandin (gh)

[12] awirīn (ngh)

[13] axavtin (gh)

[12] axivīn/axiftin (ngh)

[16] axivandin (gh)

[16] ayisandin (gh)

[12] ayisīn (ngh)

[16] ayižandin (gh)

[12] ayižīn (ngh)

[16] azirandin (gh)

[12] azirīn (ngh)

 

==) Bb

 

[18] ba dan (gh)

[19] ba kirin (gh)

[16] balandin (gh)

[34] balastin (gh)

[16] balistandin (gh)

[16] banandin (gh)

[19] bang kirin (gh)

[15] banīn/baniyan ( (ngh)

[16] baqandin (gh)

[19] bar kirin (gh)

[16] barandin (gh)

[15] barīn/bariyan (ngh)

[16] baristandin (gh)

[34] baristin (ngh)

[16] barizandin (gh)

[15] barizīn (ngh)

[24] baž būn (ngh)

[19] baž kirin (gh)

[19] bawer kirin (gh)

[16] bawerandin (gh)

[15] bawerīn (ngh)

[16] bawežandin (gh)

[15] bawežīn (ngh)

[16] bawīžkandin (gh)

[15] bawīžkīn (ngh)

[18] baz dan (gh)

[15] bedźlīn (ngh)

[24] bźdeng būn (ngh)

[16] bedīdandin (gh)

[15] bedīdīn (ngh)

[16] bedilandin (gh)

[15] bedilīn (ngh)

[15] bedīn/bediyan (ngh)

[16] behdilandin (gh)

[15] behdilīn (ngh)

[16] behecandin (gh)

[15] behecīn (ngh)

[16] beherandin (gh)

[16] behicandin (gh)

[15] behicīn (ngh)

[16] behirandin (gh)

[15] behirīn (ngh)

[16] behitandin (gh)

[15] behitīn (ngh)

[16] behirandin (gh)

[15] behirīn/behriyan (ngh)

[16] bekandin (gh)

[24] bel būn (ngh)

[19] bel kirin (gh)

[16] belandin (gh)

[19] belav kirin (gh)

[16] belbeqandin (gh)

[15] belbeqīn (ngh)

[16] belēiqandin (gh)

[15] belēiqīn (ngh)

[16] belhizandin (gh)

[15] belhizīn (ngh)

[16] belifandin (gh)

[16] beliqandin (gh)

[15] beliqīn (ngh)

[16] beližandin (gh)

[15] beližīn (ngh)

[16] belitandin (gh)

[15] belitīn (ngh)

[16] beliyandin (gh)

[15] beliyīn (ngh)

[16] belizandin (gh)

[15] belizīn (ngh)

[19] belovacī kirin (gh)

[16] belqitandin (gh)

[15] belqitīn (ngh)

[16] bendikandin (gh)

[16] benijandin (gh)

[15] benijīn (ngh)

[16] beqbeqandin (gh)

[15] beqbeqīn (ngh)

[16] beqitandin (gh)

[34] beraftin (gh)

[24] beralī būn (ngh)

[19] beralī kirin (gh)

[16] berandin (gh)

[37] ber avźtin (gh)

[18] ber dan (gh)

[34] bergaftin (gh)

[16] beridandin (gh)

[15] beridīn (ngh)

[15] berihīn (ngh)

[16] beriqandin (gh)

[15] beriqīn (ngh)

[16] berisandin (gh)

[15] berisīn (ngh)

[27] beristin (gh)

[19] berevajī kirin (gh)

[30] ber gerīn (ngh)

[28] ber girtin (gh)

[19] berg kirin (gh)

[24] berhev būn (ngh)

[18] berhev dan (gh)

[19] berhev kirin (gh)

[16] berizandin (gh)

[15] berizīn (ngh)

[15] berīn/beriyan (ngh)

[43] ber ketin (ngh)

[19] (ji)ber kirin (gh)

[28] (ji)ber girtin (gh)

[28] berlź girtin (gh)

[19] berpźž kirin (gh)

[16] bersivandin (gh)

[15] bersivīn (ngh)

[24] berteref būn (ngh)

[19] berteref kirin (gh)

[18] berxwe dan (gh)

[43] berxwe ketin (ngh)

[16] beritandin (gh)

[16] besimandin (gh)

[15] besimīn (ngh)

[16] bestandin (gh)

[15] bestīn/bestiyan (ngh)

[16] bežandin (gh)

[24] beždar būn (gh)

[19] beždar kirin (gh)

[16] bežižandin (gh)

[15] bežižīn (ngh)

[16] betilandin (gh)

[15] betilīn (ngh)

[16] bexžandin (gh)

[15] bexžīn/bexžiyan (ngh)

[16] bexžīžandin (gh)

[16] beyitandin (gh)

[15] beyitīn (ngh)

[15] beyīn/beyiyan (ngh)

[16] bezandin (gh)

[15] bezīn (ngh)

[19] bźhn kirin (gh)

[18] bźhnve dan (gh)

[16] bźhnijandin (gh)

[15] bźhnijīn (ngh)

[16] bźjandin (gh)

[16] bźnijandin (gh)

[15] bźnijīn (ngh)

[24] bźzar būn (ngh)

[19] bźzar kirin (gh)

[24] biēūk būn (ngh)

[36] bibīr anīn (gh)

[19] biēūk kirin (gh)

[45] biēūk xistin (gh)

[45] bidest xistin (gh)

[24] biha būn (ngh)

[19] biha kirin (gh)

[34] bihartin (gh)

[24] bihźvī būn (ngh)

[19] bihźvī kirin (gh)

[16] bihizandin (gh)

[15] bihizīn (ngh)

[57] bihīstin (gh)

[16] bihujandin (gh)

[15] bihujīn (ngh)

[27] bihujtin gh

[16] bihurandin (gh)

[15] bihurīn (ngh)

[27] bihurtin (gh)

[15] bihuzīn (ngh)

[16] bijandin (gh)

[34] bijartin (gh)

[16] bijźrandin (gh)

[15] bijikīn (ngh)

[15] bijiqīn (ngh)

[16] bijirandin (gh)

[15] bijirīn (ngh)

[15] bijīn/bijiyan (ngh)

[15] bijkīn/bijkiyan (ngh)

[16] bilbiqandin (gh)

[15] bilbiqīn (ngh)

[16] bilbisandin (gh)

[15] bilbisīn (ngh)

[15] bilīn/biliyan (ngh)

[16] bilqandin (gh)

[16] bilqijandin (gh)

[15] bilqijīn (ngh)

[15] bilqīn/bilqiyan (ngh)

[15] binijīn (ngh)

[27] binūžtin (gh)

[16] biqbiqandin (gh)

[15] biqbiqīn (ngh)

[19] bilind kirin (gh)

[19] binax kirin (gh)

[19] bincil kirin (gh)

[19] binēav kirin (gh)

[28] binī girtin (gh)

[19] binpź kirin (gh)

[16] birandin (gh)

[34] biražtin (gh)

[16] birbirsandin (gh)

[15] birbirsīn (ngh)

[16] birbisandin (gh)

[15] birbisīn (ngh)

[24] birēī būn (ngh)

[16] birijandin (gh)

[15] birjīn (ngh)

[17] birin (gh)

[16] biriqandin (gh)

[15] biriqīn (ngh)

[16] birisandin (gh)

[15] birisīn (ngh)

[32] birīn (gh)

[15] birīn/biriyan (ngh)

[16] birīskandin (gh)

[15] birīskīn (ngh)

[16] birqandin (gh)

[16] birūsandin (gh)

[15] birūsīn (ngh)

[16] birūskandin (gh)

[15] birūskīn (ngh)

[27] birūstin (ngh)

[34] bižaftin (gh)

[16] bižirandin (gh)

[15] bižirīn (ngh)

[16] biživandin (gh)

[15] biživīn (ngh)

[34] bižkaftin (gh)

[15] bižkivīn (ngh)

[16] bižkurandin (gh)

[15] bižkurīn (ngh)

[34] biwartin (gh)

[16] biwerandin (gh)

[15] biwerīn (ngh)

[16] bižkifandin (gh)

[15] bižkifīn (ngh)

[16] bizdandin (gh)

[15] bizdīn/bizdiyan (ngh)

[16] bizirandin (gh)

[15] bizirīn (ngh)

[16] bizivandin (gh)

[15] bizivīn (ngh)

[15] bizīn/biziyan (ngh)

[16] bizmirandin (gh)

[68] bizūtin (gh)

[16] bīnandin (gh)

[19] bīr birin (gh)

[19] bīr kirin (gh)

[16] borandin (gh)

[15] borīn (ngh)

[15] bosīn (ngh)

[16] boyandin (gh)

[16] burandin (gh)

[16] buhurandin (gh)

[15] buhurīn (ngh)

[16] buxurandin (gh)

[01] būn1 (ngh) lźkera alikar

[02] būn/būyin2 (ngh) lźkera binge

[16] būrandin (gh)

[15] būrīn (ngh)

[16] būsandin (gh)

[15] būsīn (ngh)

[16] būžižandin (gh)

[15] būžižīn (ngh)

[16] būwerandin (gh)

[15] būwerīn (ngh)

 

==) Cc

 

[16] carandin (gh)

[16] carisandin (gh)

[24] canzerī būn (ngh)

[19] canzerī kirin (gh)

[19] car kirin (gh)

[16] cebilandin (gh)

[15] cebilīn (ngh)

[16] cebirandin (gh)

[15] cebirīn (ngh)

[16] cefilandin (gh)

[15] cefilīn (ngh)

[16] cegirandin (gh)

[70] cegirīn (ngh)

[16] cehidandin (gh)

[16] cehimandin (gh)

[15] cehimīn (ngh)

[16] cehisandin (gh)

[16] celandin (gh)

[16] cemandin (gh)

[16] cemciqandin (gh)

[15] cemciqīn (ngh)

[16] cemcitandin (gh)

[15] cemcitīn (ngh)

[16] cemidandin (gh)

[15] cemidīn (ngh)

[16] cemisandin (gh)

[15] cemisīn (ngh)

[15] cemīn/cemiyan (ngh)

[16] ceniqandin (gh)

[15] ceniqīn (ngh)

[16] ceribandin (gh)

[15] ceribīn (ngh)

[16] cerisandin (gh)

[15] cerisīn (ngh)

[16] cewciqandin (gh)

[15] cewciqīn (ngh)

[16] cewibandin (gh)

[15] cewibīn (ngh)

[16] cewitandin (gh)

[15] cewitīn (ngh)

[16] ceyirandin (gh)

[19] cew kirin (gh)

[16] cifilandin (gh)

[15] cifilīn (ngh)

[16] cihenimandin (gh)

[15] cihenimīn (ngh)

[28] cih girtin (gh)

[16] cihimandin (gh)

[15] cihimīn (ngh

[15] cihinīn (ngh)

[24] cihź būn (ngh)

[19] cihź kirin (gh)

[16] cilhitandin (gh)

[15] cilhitīn (ngh)

[16] cimciqandin (gh)

[15] cimciqīn (ngh)

[16] cincilandin (gh)

[15] cincilīn (ngh)

[16] cincirandin (gh)

[15] cincirīn (ngh)

[16] cinigandin (gh)

[15] cinigīn (ngh)

[16] ciniqandin (gh)

[15] ciniqīn (ngh)

[16] cirandin (gh)

[16] circirandin (gh)

[16] cirifandin (gh)

[15] cirifīn (ngh)

[16] cirisandin (gh)

[15] cirisīn (ngh)

[15] circirīn (ngh)

[15] cirīn/ciriyan ( (ngh)

[24] civakī būn (ngh)

[19] civakī kirin (gh)

[16] civandin (gh)

[16] civirandin (gh)

[15] civirīn (ngh)

[16] civitandin (gh)

[15] civitīn (ngh)

[15] civīn/civiyan (ngh)

[15] cixcixīn (ngh)

[16] cixilandin (gh)

[15] cixilīn (ngh)

[16] cixirandin (gh)

[15] cixirīn (ngh)

[16] colandin (gh)

[16] cožandin (gh)

[15] cožīn/cožiyan (ngh)

[16] culandin (gh)

[16] curandin (gh)

[68] cūn/cūtin (gh)

[19] cūmīcelat kirin (gh)

 

==) Ēē

 

[16] ēalakandin (gh)

[24] ēalak būn (ngh)

[16] ēandin (gh)

[24] ēareser būn (ngh)

[19] ēareser kirin (gh)

[19] ēavdarī kirin (gh)

[24] ēavtźr būn (ngh)

[16] ēapandin (gh)

[16] ēayisandin (gh)

[15] ēayisīn (ngh)

[24] ēeleng būn (ngh)

[16] ēelipandin (gh)

[15] ēelipīn (ngh)

[16] ēeliqandin (gh)

[15] ēeliqīn (ngh)

[16] ēelitandin (gh)

[15] ēelitīn (ngh)

[16] ēelizandin (gh)

[15] ēelizīn (ngh)

[16] ēelpandin (gh)

[15] ēelpīn/ēelpiyan (ngh)

[16] ēelwerandin (gh)

[16] ēemandin (gh)

[15] ēemīn/ēemiyan (ngh)

[16] ēengandin (gh)

[15] ēengīn/ēengiyan (ngh)

[19] ēeng kirin (ngh)

[16] ēepandin (gh)

[16] ēeqandin (gh)

[16] ēeqilandin (gh)

[15] ēeqilīn/ (ngh)

[15] ēeqīn/ēeqiyan (ngh)

[16] ēerēirandin (gh)

[15] ēerēirīn (ngh)

[16] ēerixandin (gh)

[15] ēerixīn/ēerxiyan (ngh)

[16] ēerizandin (gh)

[16] ēermandin (gh)

[16] ēermiqandin (gh)

[15] ēermiqīn (ngh)

[16] ēermisandin (gh)

[15] ēermisīn (ngh)

[16] ēermixandin (gh)

[15] ēermixīn (ngh)

[15] ēermīn (ngh)

[16] ēerpandin (gh)

[15] ēerpīn/ēerpiyan (ngh)

[16] ēerqizandin (gh)

[15] ēerqizīn (ngh)

[16] ēesisandin (gh)

[16] ēespandin (gh)

[15] ēespīn (ngh)

[16] ēevandin (gh)

[15] ēevīn/ēeviyan (ngh)

[16] ēewisandin (gh)

[15] ēewisīn (ngh)

[16] ēewitandin (gh)

[15] ēewitīn (ngh)

[24] ēź būn (ngh)

[16] ēźjandin (gh)

[19] ēź kirin (gh)

[16] ēźrandin (gh)

[16] ēźrandin (gh)

[15] ēźrīn/ēźriyan (ngh)

[16] ēźstandin (gh)

[49] ēźžtin (gh)

[16] ēźtirandin (gh)

[16] ēźyandin (gh)

[16] ēijvijandin (gh)

[15] ēijvijīn (ngh)

[16] ēikandin (gh)

[16] ēikēikandin (gh)

[15] ēikēikīn (ngh)

[16] ēikilandin (gh)

[15] ēikilīn (ngh)

[16] ēikizandin (gh)

[15] ēikizīn (ngh)

[15] ēikīn/ēikiyan (ngh)

[16] ēikūrandin (gh)

[15] ēikūrīn (ngh)

[16] ēilēilandin (gh)

[15] ēilēilīn (ngh)

[16] ēilfisandin (gh)

[15] ēilfisīn (ngh)

[16] ēilikandin (gh)

[15] ēilikīn (ngh)

[16] ēiliqandin (gh)

[15] ēiliqīn (ngh)

[15] ēilizīn (ngh)

[16] ēilkandin (gh)

[15] ēilkīn/ēilkiyan (ngh)

[16] ēilmisandin (gh)

[15] ēilmisīn (ngh)

[16] ēilpandin (gh)

[15] ēilpīn/ēilpiyan (ngh)

[16] ēilqandin (gh)

[15] ēilqīn/ēilqiyan (ngh)

[16] ēilvilandin (gh)

[15] ēilvilīn (ngh)

[16] ēilvirandin (gh)

[15] ēilvirīn (ngh)

[16] ēilwilandin (gh)

[15] ēilwilīn (ngh)

[16] ēimēimandin (gh)

[15] ēimēimīn (ngh)

[16] ēimrandin (gh)

[16] ēinandin (gh)

[16] ēingandin (gh)

[16] ēingizandin (gh)

[15] ēingizīn (ngh)

[15] ēingīn/ēingiyan (ngh)

[15] ēinīn (ngh)

[32] ēinīn (gh)

[16] ēipilandin (gh)

[15] ēipilīn (ngh)

[16] ēiqandin (gh)

[16] ēiqēiqandin (gh)

[15] ēiqēiqīn ( (ngh)

[16] ēiqirandin (gh)

[15] ēiqirīn (ngh)

[16] ēirandin (gh)

[16] ēirēirandin (gh)

[15] ēirēirīn (ngh)

[16] ēirijandin (gh)

[16] ēirikandin (gh)

[15] ēirikīn (ngh)

[15] ēirīkīn (ngh)

[16] ēirisandin (gh)

[15] ēirisīn (ngh)

[16] ēiritandin (gh)

[15] ēiritīn (ngh)

[16] ēirīkandin (gh)

[15] ēirīkīn (ngh)

[15] ēirīn/ēiriyan (ngh)

[16] ēirīskandin (gh)

[15] ēirīskīn (ngh)

[16] ēirkandin (gh)

[15] ēirkīn/ēirkiyan (ngh)

[16] ēirmixandin (gh)

[15] ēirmixīn (ngh)

[16] ēirpandin (gh)

[15] ēirpīn/ēirpiyan (ngh)

[16] ēirūsandin (gh)

[15] ēirūsīn (ngh)

[16] ēirūskandin (gh)

[15] ēirūskīn (ngh)

[16] ēirvirandin (gh)

[15] ēirvirīn (ngh)

[16] ēirwisandin (gh)

[15] ēirwisīn (ngh)

[16] ēivandin (gh)

[16] ēivēivandin (gh)

[15] ēivēivīn (ngh)

[18] ēiv dan (gh)

[16] ēivikandin (gh)

[15] ēivikīn (ngh)

[16] ēivilandin (gh)

[15] ēivilīn (ngh)

[15] ēivīn/ēiviyan (ngh)

[16] ēixandin (gh)

[15] ēixīn/ēixiyan (ngh)

[19] ēixźz kirin (gh)

[16] ēizandin (gh)

[16] ēizirandin (gh)

[15] ēizirīn (ngh)

[15] ēizīn/ēiziyan (ngh)

[16] ēīkandin (gh)

[16] ēīnandin (gh)

[16] ēīrandin (gh)

[15] ēīrijīn (ngh)

[15] ēīrīn/ēīriyan (ngh)

[16] ēīrūsandin (gh)

[29] ēītik kižandin (gh)

[16] ēīzandin (gh)

[15] ēīzīn/ēīziyan (ngh)

[16] ēoēkandin (gh)

[18] ēok dan (gh)

[24] ēolwarī būn (ngh)

[19] ēolwarī kirin (gh)

[16] ēopandin (gh)

[16] ēoqandin (gh)

[15] ēoqīn/ēoqiyan (ngh)

[15] ēorīn/ēoriyan (ngh)

[24] ēors būn (ngh)

[19] ēors kirin (gh)

[16] ēūkandin (gh)

[15] ēūkīn/ēūkiyan (ngh)

[21] ēūn/herīn (ngh)

[15] ēūrikīn (ngh)

[16] ēūrisandin (gh)

[15] ēūrisīn (ngh)

[16] ēūzandin (gh)

[15] ēūzīn/ēūziyan (ngh)

 

 ==) Dd

 

[29] da belandin (gh)

[30] da belīn (ngh)

[29] da berandin (gh)

[29] da berisandin (gh)

[30] da beristīn (gh)

[30] da berizīn (ngh)

[29] da bestandin (gh)

[29] da bežandin (gh)

[24] dabež būn (ngh)

[30] da bežīn/da bežiyan (ngh)

[19] dabež kirin (gh)

[30] da bezīn/da beziyan (ngh)

[29] da bihurandin (gh)

[30] da bihurīn (ngh)

[29] da bilandin (gh)

[30] da bilīn (ngh)

[29] da birandin (gh)

[29] da biristandin (gh)

[30] da biristīn (ngh)

[29] da borandin (gh)

[30] da borīn (ngh)

[29] da ēemandin (gh)

[29] da ēikandin (gh)

[29] da ēiklandin (gh)

[30] da ēżklīn (ngh)

[30] da ēikīn/da ēikiyan (ngh)

[29] da ēilmisandin (gh)

[30] da ēilmisīn (ngh)

[29] da ēirtandin (gh)

[18] da dan (gh)

[16] dafandin (gh)

[30] da filitīn (ngh)

[35] da firaftin (gh)

[29] da gerandin (gh)

[30] da gerīn (ngh)

[29] da gźrandin (gh)

[30] da gźrīn (ngh)

[30] da gźžīn (ngh)

[29] da girisandin (gh)

[30] da girisīn (ngh)

[19] dagir kirin (gh)

[28] da girtin (gh)

[29] da giyandin (gh)

[29] da guherandin (gh)

[30] da guherīn (ngh)

[29] da helandin (gh)

[28] da heristin (gh)

[29] da herizandin (gh)

[30] da helīn (ngh)

[30] da herzīn (ngh)

[29] da hźlandin (gh)

[29] da hźnijandin (gh)

[30] da hźnijīn (ngh)

[29] da hilandin (gh)

[30] da hilīn (ngh)

[29] da hižandin (gh)

[30] da hižīn (ngh)

[29] da hīlandin (gh)

[29] da hūrandin (gh)

[30] da hūrīn (ngh)

[29] da ketandin (gh)

[43] da ketin (ngh)

[29] da kźžandin (gh)

[30] da kźžīn/da kźžiyan (ngh)

[19] da kirin (gh)

[29] da kižandin (gh)

[30] da kižīn/da kižiyan (ngh)

[29] da kolandin (gh)

[18] da kutan (gh)

[35] da lastin (gh)

[29] da leqandin (gh)

[30] da leqīn/da leqiyan (ngh)

[29] da lifandin (gh)

[29] da liqandin (gh)

[30] da liqīn (ngh)

[29] da malandin (gh)

[35] da malažtin (gh)

[29] da melandin (gh)

[29] da melisandin (gh)

[30] da melisīn (ngh)

[30] da melīn (ngh)

[30] da merixīn (gh)

[29] da mezrandin (gh)

[30] da mezrīn (ngh)

[29] da mikandin (gh)

[29] da milandin (gh)

[30] da milīn (ngh)

[29] da mirandin (gh)

[30] da mirīn (ngh)

[35] da mižtin (gh)

[09] dan (gh)

[29] da nasandin (gh)

[16] dangivandin (gh)

[15] dangivīn (ngh)

[29] da neherizandin (gh)

[30] da neherizīn (ngh)

[29] da niēikandin (gh)

[30] da nisilīn (ngh)

[30] da nižīn (ngh)

[35] da nižtin (ngh)

[36] da nīn (gh)

[29] da paēandin (gh)

[29] da palandin (gh)

[29] da pejinandin (gh)

[30] da pejinīn (ngh)

[29] da pekandin (gh)

[30] da pekīn/da pekiyan (ngh)

[29] da pelandin (gh)

[30] da pelīn/da peliyan (ngh)

[29] da perandin (gh)

[29] da pežkandin (gh)

[30] da pežkīn/da pežkiyan (ngh)

[29] da pežtikandin (gh)

[30] da pežtikīn (ngh)

[29] da pźēandin (gh)

[30] da pźēīn/da pźēiyan (ngh)

[29] da piēandin (gh)

[30] da piēīn/da piēiyan (ngh)

[29] da pirnijandin (gh)

[30] da pirnijīn (ngh)

[29] da pisandin (gh)

[30] da pisīn (ngh)

[29] da pitandin (gh)

[30] da pitīn (ngh)

[29] da požandin (gh)

[30] da požīn (ngh)

[30] da qeližīn (gh)

[29] da qetandin (gh)

[30] da qetīn/da qetiyan (ngh)

[29] da qultandin (gh)

[30] da qultīn (ngh)

[29] da qurēandin (gh)

[30] da qurēīn/da qurēiyan (ngh)

[29] da qurtandin (gh)

[30] da qurtīn (ngh)

[16] darandin (gh)

[34] daražtin (gh)

[37] da rźtin (gh)

[29] da rijandin (gh)

[30] da rijīn (ngh)

[49] darižtin (gh)

[16] darivandin (gh)

[16] darizandin (gh)

[15] darizīn (ngh)

[15] darīn/dariyan (ngh)

[29] da sepandin (gh)

[29] da žeqandin (gh)

[29] da žeqitandin (gh)

[30] da žeqitīn (ngh)

[29] da žikandin (gh)

[29] da žindilandin (gh)

[30] da žindilīn (ngh)

[29] da žipandin (gh)

[29] da žiqitandin (gh)

[30] da žiqitīn (ngh)

[29] da žorandin (gh)

[30] da žorīn (ngh)

[29] da talandin (gh)

[29] da telandin (gh)

[27] davźltin (gh)

[19] davźr kirin (gh)

[27] davirtin (gh)

[29] da ūrandin (gh)

[30] da ūrīn/ (ngh)

[29] da werandin (gh)

[29] da weribandin (gh)

[30] da weribīn (ngh)

[29] da werivandin (gh)

[30] da werivīn (ngh)

[29] da wesitandin (gh)

[30] da westīn (ngh)

[29] da wežandin (gh)

[30] da wežīn (ngh)

[29] da wirandin (gh)

[16] dawiyandin (gh)

[16] daxandin (gh)

[29] da ximrandin (gh)

[30] da xirxilīn (ngh)

[45] da xistin (gh)

[29] da xuliqandin (gh)

[30] da xuliqīn (ngh)

[29] da xumandin (gh)

[29] da xurandin (gh)

[30] da xurīn (ngh)

[29] da xužandin (gh)

[30] da xužīn (ngh)

[19] daxuya kirin (gh)

[29] da xuyandin (gh)

[26] da xwarin (gh)

[16] debirandin (gh)

[15] debirīn (ngh)

[16] defandin (gh)

[16] definandin (gh)

[15] definīn (ngh)

[16] dehandin (gh)

[16] deherandin (gh)

[15] deherīn (ngh)

[16] dehfandin (gh)

[16] dehibandin (gh)

[15] dehibīn (ngh)

[16] dehifandin (gh)

[16] dehikandin (gh)

[15] dehikīn (ngh)

[16] dehižandin (gh)

[15] dehižīn (gh)

[15] dehīn/dehiyan (ngh)

[16] delandin (gh)

[16] delikandin (gh)

[15] delikīn (ngh)

[16] deliqandin (gh)

[15] deliqīn (ngh)

[15] delīn/deliyan (ngh)

[16] delkandin (gh)

[16] demandin (gh)

[16] demikandin (gh)

[15] demikīn (ngh)

[16] demisandin (gh)

[15] demisīn (ngh)

[15] demīn/demiyan (ngh)

[18] deng dan (ngh)

[16] dengandin (gh)

[16] denkandin (gh)

[15] denkīn/denkiyan (ngh)

[18] dengve dan (gh)

[16] deqandin (gh)

[18] deq dan (gh)

[36] der anīn (gh)

[24] derbas būn (ngh)

[19] derbas kirin (gh)

[30] der birīn (gh)

[24] der būn (ngh)

[24] der ēūn (ngh)

[16] derewandin (gh)

[60] der hatin (ngh)

[29] der hźnandin (gh)

[16] deribandin (gh)

[15] deribīn (ngh)

[16] dericandin (gh)

[15] dericīn (ngh)

[15] derikīn (ngh)

[16] derizandin (gh)

[15] derizīn (ngh)

[16] derkandin (gh)

[43] der ketin (ngh)

[19] derpźž kirin (gh)

[19] der kirin (gh)

[18] ders dan (gh)

[45] der xistin (gh)

[18] dest dan (gh)

[19] deste kirin (gh)

[19] desteser kirin

[19] destnīžan kirin (gh)

[19] destpź kirin (gh)

[16] dewibandin (gh)

[15] dewibīn (ngh)

[16] dewiqandin (gh)

[15] dewiqīn (ngh)

[16] dewirandin (gh)

[15] dewirīn (ngh)

[16] dewisandin (gh)

[15] dewisīn (ngh)

[16] dewižandin (gh)

[16] dewixandin (gh)

[24] dewixī būn (ngh)

[15] dewixīn (ngh)

[16] dewiyandin (gh)

[15] dewīn/dewiyan (ngh)

[16] dewliqandin (gh)

[15] dewliqīn (ngh)

[16] deximandin (gh)

[15] deximīn (ngh)

[16] dexisandin (gh)

[15] dexisīn (ngh)

[16] dexžandin (gh)

[16] dźlandin (gh)

[15] dźlīn/dźliyan (ngh)

[16] dźrandin (gh)

[16] dźrisandin (gh)

[15] dźrisīn (ngh)

[15] dźrīn/dźriyan (ngh)

[19] dijwar kirin (gh)

[16] dikilandin (gh)

[16] dikirandin (gh)

[18] dilber dan (gh)

[30] dil bijīn (ngh)

[16] dilihandin (gh)

[15] dilihīn (ngh)

[19] dil kirin (gh)

[16] dilopandin (gh)

[24] dilzīz būn (ngh)

[19] dilzīz kirin (gh)

[15] dimīn/dimiyan (ngh)

[16] dingandin (gh)

[15] dingīn (ngh)

[16] diqdiqandin (gh)

[15] diqdiqīn (ngh)

[16] dirandin (gh)

[16] dirikandin (gh)

[16] dirixandin (gh)

[19] dirźj kirin (gh)

[24] dirźx būn (ngh)

[15] dirīn/diriyan (ngh)

[68] dirūn (gh)

[68] dirūtin ( (gh)

[16] dirūvandin (gh)

[15] dirūvīn (ngh)

[16] dirixandin (gh)

[16] dixdixandin (gh)

[15] dixdixīn (ngh)

[16] dizandin (gh)

[24] diyar būn (ngh)

[19] diyar kirin (gh)

[32] dizīn (gh)

[64] dītin (gh)

[16] dolandin (gh)

[15] dolīn/doliyan (ngh)

[16] domandin (gh)

[15] domīn/domiyan (ngh)

[16] dorandin (gh)

[28] dor girtin (gh)

[16] dožandin (gh)

[15] dožīn/dožiyan (ngh)

[41] dotin (gh)

[16] dozandin (gh)

[16] dozirandin ( (gh)

[19] dubare kirin (gh)

[16] durandin (gh)

[16] dūžikandin (gh)

[15] dūžikīn (ngh)

[16] duxisandin (gh)

[45] du xistin (ngh)

[68] dūn (gh)

[16] dūrandin (gh)

[45] dūr xistin (ngh)

[68] dūtin (gh)

 

==) Ee

 

[16] ebandin (gh)

[16] ecibandin (gh)

[16] ecinandin (gh)

[15] ecinīn (ngh)

[16] eciqandin (gh)

[15] eciqīn (ngh)

[24] edem būn (ngh)

[16] edilandin (gh)

[15] edilīn (ngh)

[16] edimandin (gh)

[15] edimīn (ngh)

[34] efsartin (gh)

[16] efsirandin (gh)

[15] efsirīn (ngh)

[15] eftīn/eftiyan (ngh)

[16] efzūnandin (gh)

[16] eligandin (gh)

[16] elimandin (gh)

[15] elimīn (ngh)

[16] eliqandin (gh)

[15] eliqīn (ngh)

[16] emilandin (gh)

[15] emilīn (ngh)

[16] encimandin (gh)

[15] encimīn (ngh)

[16] endižandin (gh)

[15] endižīn (ngh)

[16] endizandin (gh)

[15] endizīn (ngh)

[34] engažtin (gh)

[16] engirandin (gh)

[70] engirīn (ngh)

[16] engizandin (gh)

[15] engizīn (mgh)

[16] enirandin (gh)

[15] enirīn (ngh)

[16] enitandin (gh)

[15] enitīn (ngh)

[16] epižandin (gh)

[15] epižīn (ngh)

[16] erźyandin (gh)

[16] esirandin (gh)

[15] esrīn (ngh)

[16] evandin (gh)

[16] evirandin (gh)

[15] evirīn (ngh)

[27] evistin (gh)

[16] evižandin (gh)

[15] evižīn (ngh)

[16] evirandin (gh)

[15] evirīn (ngh)

[16] evsirandin (gh)

[15] evsirīn (ngh)

[16] evžandin (gh)

[16] ewiqandin (gh)

[15] ewiqīn (ngh)

[16] ewirandin (gh)

[15] ewirīn (ngh)

[16] ewitandin (gh)

[15] ewitīn/ewtiyan (ngh)

[16] eyibandin (gh)

[16] eyisandin (gh)

[15] eyisīn (ngh)

[16] eyižandin (gh)

[15] eyižīn (ngh)

[16] eyvazandin (gh)

[16] eywezandin (gh)

[16] ezibandin (gh)

[15] ezibīn (ngh)

[16] ezimandin (gh)

[16] ezminandin (gh)

[15] ezminīn (ngh)

 

==) Źź

 

[16] źjandin (gh)

[15] źjīn/źjiyan (ngh)

[19] źriž kirin (gh)

[16] źžandin (gh)

[15] źžīn/źžiyan (ngh)

[16] źvižandin (gh)

[16] źvtandin (gh)

[15] źvtīn/źvtiyan (ngh)

[16] źwirandin (gh)

[15] źwirīn (ngh)

[16] źwisandin (gh)

[15] źwisīn/źwisiyan (ngh)

[24] źx būn (ngh)

[19] źx kirin (gh)

[44] źxistin (gh)

 

==) Ff

 

[16] famandin (gh)

[15] famīn/famiyan (ngh)

[16] fažilandin (gh)

[15] fažilīn (ngh)

[19] fed kirin (gh)

[19] fedī kirin (gh)

[19] fehm kirin (gh)

[16] fehmandin (gh)

[15] fehmīn/fehmiyan (ngh)

[16] fekirandin (gh)

[15] fekirīn (ngh)

[16] feliqandin (gh)

[15] feliqīn (ngh)

[16] feližandin (gh)

[15] feližīn (ngh)

[16] feqandin (gh)

[16] feqizandin (gh)

[15] feqizīn (ngh)

[15] feqīn/feqiyan (ngh)

[16] ferandin (gh)

[16] ferfitandin (gh)

[15] ferfitīn (ngh)

[16] fericandin (gh)

[15] fericīn (ngh)

[16] feridandin (gh)

[15] feridīn (ngh)

[16] ferihandin (gh)

[15] ferihīn (ngh)

[16] ferikandin (gh)

[15] ferikīn (ngh)

[16] ferisandin (gh)

[16] ferižandin (gh)

[15] ferižīn (ngh)

[15] ferisīn (ngh)

[16] ferixandin ( (gh)

[15] ferixīn (ngh)

[16] fermandin (gh)

[16] ferqijandin (gh)

[15] ferqijīn (ngh)

[16] ferqizandin (gh)

[15] ferqizīn (ngh)

[16] ferisandin (gh)

[16] fesilandin (gh)

[15] fesilīn (ngh)

[15] fesixīn (ngh)

[16] fesixandin (gh)

[16] fežandin (gh)

[34] fežartin (gh)

[16] fežikandin (gh)

[15] fežikīn (ngh)

[16] fežilandin (gh)

[15] fežilīn (ngh)

[16] fežirandin (gh)

[15] fežirīn (ngh)

[15] fežīn/fežiyan (ngh)

[16] fežkilandin (gh)

[15] fežkilīn (ngh)

[16] fetihandin (gh)

[16] fetilandin (gh)

[15] fetilīn (ngh)

[16] fetiqandin (gh)

[15] fetiqīn (ngh)

[16] fetisandin (gh)

[15] fetisīn (ngh)

[16] fewikandin (gh)

[15] fewikīn (ngh)

[16] fewitandin (gh)

[15] fewitīn (ngh)

[24] fźr būn (ngh)

[19] fźr kirin (gh)

[16] fihźtandin (gh)

[16] fikandin (gh)

[16] fikirandin (gh)

[15] fikirīn (ngh)

[15] fikīn/fikiyan (ngh)

[19] fikar kirin (gh)

[16] filfilandin (gh)

[15] filfilīn (ngh)

[16] filitandin (gh)

[15] filitīn (ngh)

[16] firandin (gh)

[16] firdikandin (gh)

[15] firdikīn (ngh)

[16] firfirandin (gh)

[15] firfirīn (ngh)

[15] firfitīn (ngh)

[16] firidandin (gh)

[15] firidīn (ngh)

[16] firijandin (gh)

[15] firijīn (ngh)

[16] firikandin (gh)

[15] firikīn (ngh)

[16] firisandin (gh)

[15] firisīn (ngh)

[16] firixandin (gh)

[15] firixīn (ngh)

[15] firizīn (ngh)

[15] firīn/firiyan (ngh)

[16] firīzandin (gh)

[15] firīzīn (ngh)

[49] firožtin (gh)

[41] firotin (gh)

[16] firstiqandin (gh)

[15] firstiqīn (ngh)

[16] fisandin (gh)

[16] fisfisandin (gh)

[15] fisfisīn (ngh)

[16] fisfisikandin (gh)

[15] fisfiskīn (ngh)

[16] fisikandin (gh)

[19] fis kirin (ngh)

[15] fisikīn (ngh)

[16] fisirandin (gh)

[15] fisirīn (ngh)

[15] fisīn/fisiyan (ngh)

[16] fiskirandin (gh)

[16] fistiqandin (gh)

[15] fistiqīn (ngh)

[16] fižandin (gh)

[16] fižfižandin (gh)

[15] fižfižīn (ngh)

[16] fižkandin (gh)

[15] fižikīn (ngh)

[15] fižīn/fižiyan (ngh)

[16] fižkandin (gh)

[16] fižkilandin (gh)

[15] fižkīn/fižkiyan (ngh)

[16] fižtiqandin (gh)

[15] fižtiqīn (ngh)

[16] fižtixandin (gh)

[15] fižtixīn (ngh)

[16] fitilandin (gh)

[15] fitilīn (ngh)

[16] fitiqandin (gh)

[16] fitandin (gh)

[15] fitirīn (ngh)

[16] fitižandin (gh)

[15] fitižīn (ngh)

[16] fizikandin (gh)

[15] fizikīn (ngh)

[16] fizirandin (gh)

[15] fizirīn (ngh)

[16] fizūnandin (gh)

[15] fizūnīn (ngh)

[16] fīkandin (gh)

[15] fīkīn/fīkiyan (ngh)

[16] fīqandin (gh)

[15] fīqīn/fīqiyan (ngh)

[16] fīrandin (gh)

[15] fīrīn/fīriyan (ngh)

[16] fīsfīsikandin (gh)

[15] fīsfīsikīn (ngh)

[16] fīsikandin (gh)

[15] fīsikīn (ngh)

[16] fīsiqandin (gh)

[16] fītandin (gh)

[15] fītīn/fītiyan (ngh)

[16] fīzikandin (gh)

[15] fīzikīn (ngh)

[15] fīzīn/fīziyan (ngh)

[16] fūrandin (gh)

[15] fūrīn//fūriyan (ngh)

[16] fūyandin (gh)

 

==) Gg

 

[18] ga dan (gh)

[61] gan (gh)

[15] galīn/galiyan (ngh)

[32] garīn (gh)

[15] gazinīn (ngh)

[15] gazīn/gaziyan (ngh)

[16] gedandin (gh)

[16] gefandin (gh)

[16] gehirandin (gh)

[24] gźj būn (ngh)

[19] gźj kirin (gh)

[16] gejmirandin (gh)

[16] gelandin (gh)

[16] gelicandin (gh)

[15] gelicīn (ngh)

[16] gelifandin (gh)

[15] gelifīn (ngh)

[16] gelipandin (gh)

[15] gelipīn (ngh)

[16] geližandin (gh)

[15] geližīn (ngh)

[15] gelīn/geliyan (ngh)

[16] gelmižandin (gh)

[15] gelmižīn (ngh)

[16] gelpiēandin (gh)

[15] gelpiēīn (ngh)

[16] gelviēandin (gh)

[15] gelviēīn (ngh)

[24] gemar būn (ngh)

[19] gemar kirin (gh)

[16] gemirandin (gh)

[15] gemirīn (ngh)

[16] gemižandin (gh)

[15] gemižīn (ngh)

[16] gepiēandin (gh)

[15] gepiēīn (ngh)

[16] gerandin (gh)

[16] gerdandin (gh)

[15] gerdīn (ngh)

[15] gerihīn (ngh)

[16] gerikandin (gh)

[15] gerikīn (ngh)

[16] gerisandin (gh)

[15] gerisīn (ngh)

[15] gerīn/geriyan (ngh)

[16] germandin (gh)

[24] germ būn (ngh)

[16] germijandin (gh)

[15] germijīn (ngh)

[16 germižandin (gh)

[16] germixandin (gh)

[15] germixīn (ngh)

[15] germīn (ngh)

[19] germ kirin (gh)

[16] gerpižandin (gh)

[15] gerpižīn (ngh)

[57] gestin (gh)

[16] gežandin (gh)

[24] gež būn (ngh)

[19] gež kirin (gh)

[16] gevizandin (gh)

[15] gevizīn (ngh)

[16] gewherandin (gh)

[16] gewimandin (gh)

[15] gewimīn (ngh

[16] gewirandin (gh)

[27] gewirtin (gh)

[15] gewirīn (ngh)

[16] gewižandin (gh)

[15] gewižīn (ngh)

[16] gewixandin (gh)

[15] gewixīn (ngh)

[16] gewzandin (gh)

[15] gewizīn (ngh)

[16] gezandin (gh)

[16] gezgezandin (gh)

[15] gezgezīn (ngh)

[16] gezirandin (gh)

[16] gezizandin (gh)

[15] gezizīn (ngh)

[15] gezīn/geziyan (ngh)

[19] gez kirin (gh)

[57] geztin (gh)

[16] gźjandin (gh)

[24] gźj būn (ngh)

[19] gźj kirin(gh)

[16] gźrandin (gh)

[15] gźrīn/gźriyan (ngh)

[19] gźr kirin (gh)

[16] gźzirandin (gh)

[15] gźzirīn (ngh)

[16] gicgicandin (gh)

[16] gidgidandin (gh)

[15] gidgidīn (ngh)

[16] gihandin (gh)

[53] gihažtin (ngh)

[15] gihījīn (ngh)

[15] gihīn/gihiyan (ngh)

[16] gihīžtandin (gh)

[51] gihīžtin (ngh)

[16] gijgijandin (gh)

[15] gijgijīn (ngh)

[16] gijolandin ( (gh)

[19] gilī kirin (gh)

[16] gilgilandin (gh)

[16] gincirandin (gh)

[15] gincirīn (ngh)

[16] gindirandin (gh)

[15] gindirīn (ngh)

[16] girandin (gh)

[18] girź dan (gh)

[16] girgiēandin (gh)

[15] girgiēīn (ngh)

[16] girgirandin (gh)

[70] girgirīn (ngh)

[16] giricandin (gh)

[15] giricīn (ngh)

[16] girijandin (gh)

[15] girijīn (ngh)

[16] girisandin (gh)

[15] girisīn (ngh)

[16] giriwandin (gh)

[16] girizandin (gh)

[15] girīzīn (ngh)

[70] girīn/giriyan (ngh)

[16] girmandin (gh)

[16] girmixandin (gh)

[15] girmixīn (ngh)

[15] girmīn/girmiyan (ngh)

[16] girnijandin (gh)

[15] girnijīn (ngh)

[27] girtin (gh)

[16] girwandin (gh)

[15] girwīn/girwiyan (ngh)

[16] givandin (gh)

[16] givgivandin (gh)

[16] givźrandin (gh)

[15] givźrīn (ngh)

[27] givźrtin (gh)

[16] givirandin (gh)

[15] givirīn (ngh)

[16] gizgizandin (gh)

[15] gizgizīn (ngh)

[16] gobilandin (gh)

[15] gobilīn (ngh)

[16] golandin (gh)

[16] golibandin (gh)

[15] golibīn (ngh)

[15] golīn/goliyan (ngh)

[16] gonandin (gh)

[16] gorandin (gh)

[15] gorīn/goriyan (ngh)

[22] gotin (gh)

[16] govandin (gh)

[34] guhartin (gh)

[46] guhastin (gh)

[18] guh dan (gh)

[19] guhdarī kirin (gh)

[16] guherandin (gh)

[15] guherīn (ngh)

[27] guhertin (gh)

[16] guhźrandin (gh)

[15] guhźrīn (ngh)

[16] guhźzandin (gh)

[15] guhźzīn (ngh)

[16] guhižandin (gh)

[15] guhižīn (ngh)

[16] guhizandin (gh)

[15] guhizīn (ngh)

[15] gujīn/gujiyan (ngh)

[16] gulgulandin (gh)

[15] gulgulīn (ngh)

[15] gulimīn (ngh)

[16] gumandin (gh)

[15] gumgumīn (ngh)

[15] gumīn (ngh)

[16] gumsandin (gh)

[16] guncandin (gh)

[15] guncīn (ngh)

[16] gupandin (gh)

[15] gupīn/gupiyan (ngh)

[09] guran (ng)

[16] gurandin (gh)

[15] gurźzīn (ngh)

[16] gurgurandin (gh)

[15] gurgurīn (ngh)

[16] gurijandin (gh)

[15] gurijīn (ngh)

[19] gur kirin (gh)

[16] gurivandin (gh)

[15] gurivīn (ngh)

[15] gurīn/guriyan (ngh)

[16] gurmandin (gh)

[16] gurmijandin (gh)

[15] gurmijīn (ngh)

[16] gurmižandin (gh)

[15] gurmīn/gurmiyan (ngh)

[16] guvandin (gh)

[34] guvažtin (gh)

[16] guvguvandin (gh)

[16] guvirandin (gh)

[15] guvirīn (ngh)

[16] guvižandin (gh)

[15] guvižīn (ngh)

[15] guvīn/guviyan (ngh)

[16] guzerandin (gh)

[15] guzerīn (ngh)

 

==) Hh

 

[16] habitandin (gh)

[15] habitīn (ngh)

[16] hafandin (gh)

[15] hafīn/hafiyan (ngh)

[24] har būn (ngh)

[19] har kirin (gh)

[16] hasilandin (gh)

[15] hasilīn (ngh)

[16] hažibandin (gh)

[15] hažibīn (ngh)

[10] hatin (ngh)

[16] hawūtandin (gh)

[16] hebandin (gh)

[16] hebižandin (gh)

[15] hebižīn (ngh)

[16] hźbitandin (gh)

[15] hźbitīn (ngh)

[15] hebīn/hebiyan (ngh)

[03] hebūn1 (ngh)

[04] hebūn 2.

[16] hecicandin (gh)

[15] hecicīn (ngh)

[16] hecimandin (gh)

[15] hecimīn (ngh)

[16] hecinandin (gh)

[15] hecinīn (ngh)

[16] heciqandin (gh)

[15] heciqīn (ngh)

[16] heēiqandin (gh)

[15] heēiqīn (ngh)

[16] hedandin (gh)

[16] hedidandin (gh)

[15] hedidīn (ngh)

[16] hedimandin (gh)

[15] hedimīn (ngh)

[16] hedinandin (gh)

[15] hedinīn (ngh)

[16] hedirandin (gh)

[15] hedirīn (ngh)

[16] hedūrandin (gh)

[15] hedūrīn (ngh)

[16] hefandin (gh)

[16] hefidandin (gh)

[15] hefidīn (ngh)

[16] hefinandin (ngh)

[15] hefinīn (ngh)

[15] hefīn/hefiyan (ngh)

[16] hejandin (gh)

[16] hejhejandin (gh)

[16] hejhejikandin (gh)

[15] hejhejikīn (gh)

[15] hejhejīn (ngh)

[16] hejikandin (gh)

[15] hejikīn (ngh)

[16] hejinandin (gh)

[15] hejinīn (ngh)

[16] hejiqandin (gh)

[15] hejiqīn (ngh)

[16] hejivandin (gh)

[15] hejivīn (ngh)

[15] hejīn/hejiyan (ngh)

[34] hejmartin (gh)

[16] hejmirandin (gh)

[16] hekandin (gh)

[16] hekimandin (gh)

[15] hekimīn (ngh)

[15] hekīn/hekiyan (ngh)

[16] helandin (ngh)

[16] helciniqandin (gh)

[15] helciniqīn (ngh)

[16] helicandin (gh)

[15] helicīn (ngh)

[16] helikandin (gh)

[15] helikīn (ngh)

[16] heliqandin (gh)

[15] heliqīn (ngh)

[16] helisandin (gh)

[15] helisīn (ngh)

[27] helistin (gh)

[16] heližandin (gh)

[15] heližīn (ngh)

[27] heližtin (gh)

[16] helizandin (gh)

[15] helizīn (ngh)

[16] helīlandin (gh)

[15] helīn/heliyan (ngh)

[16] helkandin (gh)

[15] helkīn/helkiyan (ngh)

[16] helmandin (gh)

[29] hel mijandin (gh)

[15] helmijīn (ngh)

[29] hel paēandin (gh)

[15] hel paēīn (ngh)

[16] helpandin (gh)

[29] hel pekandin (gh)

[30] hel pekīn/hel pekiyan (ngh)

[29] hel perandin (gh)

[30] hel perīn (ngh)

[15] helpīn/helpiyan (ngh)

[29] hel sengandin (gh)

[29] hel xeletandin (gh)

[16] hemandin (gh)

[16] hemidandin (gh)

[15] hemidīn (ngh)

[16] hemikandin (gh)

[15] hemikīn (gh)

[16] hemilandin (gh)

[15] hemilīn (ngh)

[15] hemīn/hemiyan (ngh)

[16] hencandin (gh)

[16] hendizandin (gh)

[16] hepisandin (gh)

[15] hepisīn (ngh)

[16] hepižandin (gh)

[15] hepižīn (ngh)

[16] heqandin (gh)

[34] heraftin (gh)

[16] herbilandin (gh)

[15] herbilīn (ngh)

[16] herēiqandin (gh)

[15] herēiqīn (ngh)

[16] herźžandin (gh)

[15] herźžīn (ngh)

[16] herhitandin (gh)

[15] herhitīn (ngh)

[16] heridandin (ngh)

[15] heridīn (ngh)

[16] herifandin (gh)

[15] herifīn (ngh)

[27] heriftin (gh)

[16] herijandin (gh)

[15] herijīn (ngh)

[16] herikandin (gh)

[15] herikīn (ngh)

[16] herimandin (gh)

[15] herimīn (ngh)

[16] herisandin (gh)

[15] herisīn (ngh)

[16] heristandin (gh)

[27] heristin (ngh)

[16] herižandin (gh)

[15] herižīn (ngh)

[16] herivandin (gh)

[15] herivīn (ngh)

[16] herizandin (gh)

[15] herizīn (ngh)

[21] herīn (ngh)

[16] herīžandin (gh)

[15] herīžīn (ngh)

[16] herwandin (gh)

[15] herwīn (ngh)

[16] herzandin (gh)

[15] herzīn/herziyan (ngh)

[16] hesibandin (gh)

[15] hesibīn (ngh)

[16] hesidandin (gh)

[15] hesidīn (ngh)

[16] hesikandin (gh)

[15] hesikīn (ngh)

[16] hesilandin (gh)

[15] hesilīn (ngh)

[16] hesirandin (gh)

[15] hesirīn (ngh)

[16] hesisandin (gh)

[15] hesisīn (ngh)

[16] hesūdandin (gh)

[15] hesūdīn (ngh)

[16] hežandin (gh)

[16] hežibandin (gh)

[15] hežibīn (ngh)

[16] hežidandin (gh)

[15] hežidīn (ngh)

[16] hežifandin (gh)

[15] hežifīn (ngh)

[16] hežikandin (gh)

[15] hežikīn (ngh)

[16] hežiqandin (gh)

[15] hežiqīn (ngh)

[16] hežirandin (gh)

[15] hežirīn (ngh)

[15] hežīn/hežiyan (ngh)

[16] hetifandin (gh)

[15] hetifīn (ngh)

[16] hetikandin (gh)

[15] hetikīn (ngh)

[16] hevisandin (gh)

[15] hevisīn (ngh)

[16] hevižandin (gh)

[15] hevrikīn (ngh)

[16] hevrizandin (gh)

[16] hevžandin (gh)

[15] hevžīn/hevžiyan (ngh)

[16] hewandin (gh)

[16] hewdilandin (gh)

[15] hewdilīn (ngh)

[16] hewesandin (gh)

[16] hewijandin (gh)

[15] hewijīn (ngh)

[16] hewiqandin (gh)

[15] hewiqīn (ngh)

[16] hewirandin (gh)

[15] hewirīn (ngh)

[16] hewisandin (gh)

[15] hewisīn (ngh)

[16] hewižandin (gh)

[15] hewižīn (ngh)

[15] hewīn/hewiyan (ngh)

[16] hewrikandin (gh)

[15] hewrikīn (ngh)

[16] hewtandin (gh)

[15] hewtīn/hewtiyan (ngh)

[16] heybandin (gh)

[15] heyibīn (ngh)

[16] heyirandin (gh)

[15] heyirīn (ngh)

[16] hezandin (gh)

[16] hezhezandin (gh)

[15] hezhezīn (ngh)

[16] hezihandin (gh)

[15] hezihīn (ngh)

[16] hezikandin (gh)

[15] hezikīn (ngh)

[16] hezimandin (gh)

[16] hezinandin (gh)

[15] hezinīn (ngh)

[16] heziqandin (gh)

[15] heziqīn (ngh)

[15] hezizīn (ngh)

[15] hezīn/heziyan (gh)

[19] hez kirin (gh)

[24] hźē būn (ngh)

[16] hźēandin (gh)

[15] hźēīn/hźēiyan (ngh)

[16] hźjandin (gh)

[16] hźjivandin (gh)

[15] hźjivīn (ngh)

[34] hźjmartin (gh)

[09] hźlan (gh)

[16] hźlandin (gh)

[16] hźlijandin (gh)

[15] hźlijīn (ngh)

[16] hźlincandin (gh)

[15] hźlincīn (ngh)

[16] hźnijandin (gh)

[15] hźnijīn (ngh)

[09] hźran/hźrīn (gh)

[16] hźrandin (gh)

[16] hźrifandin (gh)

[15] hźrifīn (ngh)

[27] hźriftin (gh)

[16] hźrivandin (gh)

[15] hźrivīn (ngh)

[15] hźrīn/hźriyan (ngh)

[24] hźrs būn (ngh)

[19] hźrs kirin (gh)

[27] hźrtin (gh)

[16] hźsandin (gh)

[16] hźvijandin (gh)

[15] hźvijīn (ngh)

[16] hźvirandin (gh)

[15] hźvirīn (ngh)

[16] hźvisandin (gh)

[15] hźvisīn (ngh)

[16] hźvižandin (gh)

[15] hźvižīn (ngh)

[19] hźvī kirin (gh)

[14] hźvotin (gh)

[16] hźvrźzandin (gh)

[16] hźwijandin (gh)

[15] hźwijīn (ngh)

[16] hźwirandin (gh)

[15] hźwirīn (ngh)

[16] hźwisandin (gh)

[15] hźwisīn (ngh)

[16] hicimandin (gh)

[15] hicimīn (ngh)

[16] hicinandin (gh)

[15] hicinīn (ngh)

[16] hiciqandin (gh)

[15] hiciqīn (ngh)

[16] hicirandin (gh)

[15] hicirīn (ngh)

[16] hifizandin (gh)

[15] hifizīn (ngh)

[16] hijqandin (gh)

[15] hijqīn (ngh)

[36] hil anīn (gh)

[40] hil hatin

[37] hil avźtin (gh)

[29] hil awisandin (gh)

[30] hil awisīn (ngh)

[29] hil behandin (gh)

[30] hil behīn (ngh)

[29] hil berandin (gh)

[30] hil berīn (ngh)

[29] hil bestandin (gh)

[30] hil bestīn (ngh)

[29] hil beyandin (gh)

[30] hil beyīn (ngh)

[35] hil bihartin (gh)

[35] hil bijartin (gh)

[29] hil bijźrandin (gh)

[29] hil bijiqandin (gh)

[30] hil bijiqīn (ngh)

[30] hil bijirīn (ngh)

[29] hil birandin (gh)

[30] hil birīn (ngh)

[35] hil bižkaftin (gh)

[29] hil borandin (gh)

[30] hil borīn (ngh)

[24] hil būn (ngh)

[29] hil ciniqandin (gh)

[30] hil ciniqīn (ngh)

[29] hil ēandin (gh)

[29] hil ēenandin (gh)

[30] hil ēenīn (ngh)

[29] hil ēepilandin (gh)

[30] hil ēepilīn (ngh)

[29] hil ēilandin (gh)

[29] hil ēimandin (gh)

[30] hil ēimīn (ngh)

[29] hil ēinandin (gh)

[30] hil ēinīn (ngh)

[29] hil ēirandin (gh)

[30] hil ēirīn (ngh)

[18] hil dan (gh)

[29] hil dźrandin (gh)

[29] hil dirandin (gh)

[30] hil dirīn (ngh)

[29] hil firandin (gh)

[30] hil firīn/ (ngh)

[29] hil firižkandin (gh)

[30] hil firižkīn (ngh)

[29] hil gerandin (gh)

[30] hil gerīn (ngh)

[28] hil girtin (gh)

[29] hil guherandin (gh)

[60] hil hatin (ngh)

[29] hil hebandin (gh)

[30] hil hebīn (ngh)

[16] hilhilandin (gh)

[15] hilhilīn (ngh)

[16] hilimandin (gh)

[15] hilimīn (ngh)

[15] hilisīn (ngh)

[15] hiližīn (ngh)

[29] hil jenandin (gh)

[29] hil kelandin (gh)

[30] hil kelīn (ngh)

[43] hil ketin (ngh)

[29] hil kimandin (gh)

[30] hil kimīn (ngh)

[19] hil kirin (gh)

[29] hil kižandin (gh)

[30] hil kižīn/hil kižiyan (ngh)

[29] hil kolandin (gh)

[30] hil kolīn/hil koliyan (ngh)

[29] hil kulandin (gh)

[29] hil kumandin (gh)

[30] hil kumīn/hil kumiyan (ngh)

[29] hil kutandin (gh)

[29] hil mijandin (gh)

[30] hil mijīn/hil mijiyan (ngh)

[29] hil mižandin (gh)

[30] hil mižīn/hil mižiyan (ngh)

[29] hil pekandin (gh)

[30] hil pekīn/hil pekiyan (ngh)

[29] hil pelikandin (gh)

[30] hil pelikīn (ngh)

[29] hil peqandin (gh)

[30] hil peqīn/hil peqiyan (ngh)

[29] hil perandin (gh)

[29] hil perikandin (gh)

[30] hil perikīn (ngh)

[29] hil perižandin (gh)

[30] hil perižīn (ngh)

[29] hil perižkandin (gh)

[30] hil perižkīn (ngh)

[30] hil perīn/hil periyan (gh)

[35] hil pesartin (gh)

[30] hil pesrīn (ngh)

[29] hil petikandin (gh)

[30] hil petikīn (ngh)

[29] hil pźēandin (gh)

[29] hil pižandin (gh)

[30] hil pižīn/hil pižiyan (ngh)

[29] hil pižkandin (gh)

[30] hil pižkīn/hil pižkiyan (ngh)

[29] hil pufandin (gh)

[29] hil qetandin (gh)

[30] hil qetīn/hil qetiyan (ngh)

[29] hil qevizandin (gh)

[30] hil qevizīn (ngh)

[29] hil qewižandin (gh)

[30] hil qewižīn (ngh)

[29] hil qirēandin (gh)

[29] hil režandin (gh)

[30] hil režin/hil režiyan (ngh)

[29] hil žeridandin (gh)

[30] hil žīn/hil žiyan (ngh)

[29] hil tepilandin (gh)

[30] hil tepilīn (ngh)

[29] hil teqandin (gh)

[30] hil teqīn/hil teqiyan (ngh)

[29] hil tijikandin (gh)

[30] hil tijikīn (ngh)

[29] hil tīzikandin (gh)

[30] hil tīzikīn (ngh)

[29] hil tīzandin (gh)

[30] hil tīzīn/hil tīziyan (ngh)

[29] hil toqilandin (gh)

[29] hil werandin (gh)

[30] hil werīn/hil weriyan (ngh)

[29] hil wežandin (gh)

[30] hil wežīn/hil wežiyan (ngh)

[29] hil xepirandin (gh)

[30] hil xepirīn (ngh)

[16] himandin (gh)

[15] himīn/himiyan (ngh)

[16] hinarandin (gh)

[34] hinartin (gh)

[16] hincandin (gh)

[15] hincinīn (ngh)

[15] hincīn/hinciyan (ngh)

[16] hinciqandin (gh)

[15] hinciqīn (ngh)

[16] hincirandin (gh)

[15] hincirīn (ngh)

[16] hindikandin (gh)

[34] hingaftin (gh)

[16] hingandin (gh)

[16] hingivandin (gh)

[15] hingīn (ngh)

[35] hinžiqaftin (ngh)

[16] hirmijandin (gh)

[15] hirmijīn (ngh)

[16] hisandin (gh)

[16] hishisandin (gh)

[15] hishisīn (ngh)

[15] hisīn/hisiyan (ngh)

[16] histrandin (gh)

[68] hisūn (gh)

[16] hižandin (gh)

[37] hiž avźtin (gh)

[24] hiž būn (ngh)

[16] hižikandin (gh)

[15] hižikīn (ngh)

[16] hižirandin (gh)

[15] hižirīn (ngh)

[16] hižkandin (gh)

[15] hižīn/hižiyan (ngh)

[38] hižtin (gh)

[24] hižyar būn (ngh)

[16] hizhizandin (gh)

[15] hizhizīn (ngh)

[16] hizinandin (gh)

[15] hizinīn (ngh)

[16] hizirandin (gh)

[15] hizirīn (ngh)

[16] hīmandin (gh)

[16] hīnkivandin (gh)

[19] hīn kirin (gh)

[16] hīrandin (gh)

[15] hīrīn/hīriyan (ngh)

[16] hīžandin (gh)

[15] hīžīn/hīžiyan (ngh)

[15] holīn/holiyan (ngh)

[16] holīsandin (gh)

[15] holīsīn (ngh)

[16] homandin (gh)

[15] homīn/homiyan (ngh)

[09] honan (gh)

[16] honandin (gh)

[16] honijandin (gh)

[15] honijīn (ngh)

[16] horandin (gh)

[15] horīn/horiyan (ngh)

[16] hožandin (gh)

[15] hožīn/hožiyan (ngh)

[16] hovandin (gh)

[15] hovīn (ngh)

[16] hulukumandin (gh)

[15] hulukumīn (ngh)

[16] hundirandin (gh)

[16] hurēandin (gh)

[15] hurēīn/hurēiyan (ngh)

[15] hūrin/huriyan (ngh)

[15] huzunīn (ngh)

[16] hūrandin (gh)

[16] hūrhūrandin (gh)

[15] hūrīn/hūriyan (ngh)

 

==) Ii

 

[15] ililīn (ngh)

[16] ilqźnandin (gh)

[15] ilqźnīn (ngh)

[16] ingirandin (gh)

[70] ingirīn (ngh)

[16] inirandin (gh)

[15] inirīn (ngh)

[16] initandin (gh)

[15] initīn/initiyan (ngh)

[15] intīn/intiyan (ngh)

[16] irinandin (gh)

[15] irinīn (ngh)


==) Īī

 

[09] īnan (gh)

[16] īsandin (gh)

[16] īsikandin (gh)

[15] īsikīn (ngh)

[15] īsīn/īsiyan (ngh)

[16] īskandin (gh)

[15] īskīn/īskiyan (ngh)

                                                                              

==) Jj
 

[16] jarandin (gh)

[15] jarīn/jariyan (ngh)

[16] jehirandin (gh)

[15] jehirīn (ngh)

[16] jehrandin (gh)

[16] jenandin (gh)

[16] jendin (gh)

[15] jenīn/jeniyan (ngh)

[32] jenīn (gh)

[27] jentin (gh)

[19] jź birin (gh)

[24] jź būn (ngh)

[24] jźēź būn (ngh)

[24] jź ēūn (ngh)

[36] jźder anīn (gh)

[43] jźder ketin (ngh)

[45] jźder xistin (gh)

[30] jź gerīn (ngh)

[28] jź girtin (gh)

[24] jźhatī būn (ngh)

[24] jźhev būn (ngh)

[24] jźhev ēūn (ngh)

[43] jź ketin (gh

[19] jź kirin (gh)

[50] jź kužtin (gh)

[30] jź qehirīn (ngh)

[29] jź qerandin (gh)

[30] jź qerīn (ngh)

[29] jź qetandin (ngh)

[30] jź qewimīn (ngh)

[30] jź rewīn (ngh)

[29] jźve gerandin (gh)

[30] jźve gerīn (ngh)

[28] jźve girtin (gh)

[30] jźve kižīn (gh)

[29] jźve qetandin (gh)

[30] jźve qetīn (ngh)

[28] jźwer girtin (gh)

[45] jź xistin (gh)

[34] jibartin (gh)

[28] jiber girtin (gh)

[19] jiber kirin (gh)

[24] jibīr ēūn (ngh)

[19] jibīr kirin (gh)

[43] jiēīhder ketin (gh)

[24] jidest ēūn (ngh)

[30] jidest filitīn (ngh)

[19] jidil kirin (gh)

[43] jihal ketin (ngh)

[45] jihal xistin (gh)

[43] jihedder ketin (ngh)

[43] jihef ketin (ngh)

[43] jiheqder ketin (ngh)

[19] jihev kirin (gh)

[45] jihev xistin (gh)

[45] jihevder xistin (gh)

[43] jihźz ketin (ngh)

[24] jihiž ēūn (ngh)

[43] jihiž ketin (ngh)

[43] jikar ketin (ngh)

[34] jimartin (gh)

[43] jirūmert ketin (ngh)

[45] jirumet xistin (gh)

[43] jiserīder ketin (ngh)

[45] jiserīder xistin (gh)

[24] jixwe ēūn (ngh)

[19] jixwe kirin (gh)

[24] jixwere būn (ngh)

[24] jixweve ēūn (ngh)

[16] jiyandin (gh)

[72] jīn/jiyīn/jiyan (ngh)

 

==) Kk

 

[16] kajandin (gh)

[15] kajīn/kajiyan

[16] kalandin (gh)

[15] kalīn/kaliyan (ngh)

[05] kanīn (gh)

[16] karandin (gh)

[05] karīn (gh)

[16] kasilandin (gh)

[15] kasilīn (ngh)

[16] kavilandin (gh)

[15] kayīn (ngh)

[32] kayīn (gh)

[15] kazīn/kaziyan (ngh)

[16] kebandin (gh)

[15] kebinīn (ngh)

[16] kedirandin (gh)

[15] kedirīn (ngh)

[16] kefandin (gh)

[16] kefilandin (gh)

[15] kefilīn (ngh)

[16] kefinandin (gh)

[15] kefinīn (ngh)

[15] kefīn (ngh)

[16] kehandin (gh)

[16] kelandin (gh)

[34] kelažtin (gh)

[16] kelifandin (gh)

[15] kelifīn (ngh)

[16] kelijandin (gh)

[15] kelijīn (ngh)

[15] kelimīn (ngh)

[16] kelipandin (gh)

[15] kelipīn (ngh)

[27] kelistin (gh)

[16] keližandin (gh)

[15] keližīn (ngh)

[49] keližtin (gh)

[15] kelīn/keliyan (ngh)

[16] kelkelandin (gh)

[15] kelkelīn (ngh)

[16] kelmijandin (gh)

[15] kelmijīn (ngh)

[16] kelpitandin (gh)

[15] kelpitīn (ngh)

[16] kemijandin (gh)

[15] kemijīn (ngh)

[16] kemilandin (gh)

[15] kemilīn (ngh)

[16] kemirandin (gh)

[15] kemirīn (ngh)

[15] kemižīn (ngh)

[16] kemitandin (gh)

[15] kemitīn (ngh)

[16] kemperandin (gh)

[15] kemperīn (ngh)

[16] kenandin (gh)

[15] kenīn/keniyan (ngh)

[16] kepisandin (gh) 

[15] kerźfīn/kerafīn (ngh)

[34] keraftin (gh)

[16] kerbandin (gh)

[16] kerēilandin (gh)

[15] kerēilīn (ngh)

[16] keribandin (gh)

[15] keribīn (ngh)

[16] kerifandin (gh)

[15] kerifīn (ngh)

[16] kerihandin

[15] kerihīn (ngh)

[16] keritandin (gh)

[16] kerixandin (gh)

[15] kerixīn (ngh)

[16] kerizandin (gh)

[15] kerizīn (ngh)

[15] kerīn/keriyan (ngh)

[16] kermidandin (gh)

[15] kermidīn (ngh)

[15] kermitīn (ngh)

[16] kesandin (gh)

[15] kesīn/kesiyan (ngh)

[34] kesaxtin (gh)

[29] keser kižandin (gh)

[15] kesibīn (ngh)

[16] kesidandin (gh)

[15] kesidīn (ngh)

[16] kesihandin (gh)

[15] kesihīn (ngh)

[16] kesirandin (gh)

[15] kesirīn (ngh)

[16] kesixandin (gh)

[16] keskandin (gh)

[16] kežtandin (gh)

[15] kežtīn/kežtiyan (ngh)

[16] ketandin (gh)

[42] ketin/keftin (ngh)

[16] kewandin (gh)

[34] kevažtin (gh)

[16] kevēirandin (gh)

[15] kevēirīn (ngh)

[16] kevilandin (gh)

[15] kevīn/keviyan (ngh)

[16] kewandin (gh)

[16] kewdandin (gh)

[16] kewgirandin (gh)

[15] kewgirīn (ngh)

[16] kewicandin (gh)

[15]kewicīn (ngh)

[16] kewidandin (gh)

[15] kewidīn (ngh)

[16] kewijandin (gh)

[15] kewijīn (ngh)

[16] kewirandin (gh)

[15] kewirīn (ngh)

[16] kewižandin (gh)

[15] kewižīn (ngh)

[16] kewitandin (gh)

[15] kewitīn (ngh)

[15] kewīn/kewiyan (ngh)

[16] kewtandin (gh)

[15] kewtīn/kewtiyan (ngh)

[16] keyandin (gh)

[15] keyīn/keyiyan (ngh)

[16] kezibandin (gh)

[34] kezaxtin (gh)

[16] kezixandin (gh)

[15] kezixīn (ngh)

[16] kźfirandin (ngh)

[15] kźfirīn (ngh)

[19] kźf kirin (gh)

[24] kźfxwež būn (ngh)

[09] kźlan (gh)

[16] kźlandin (gh)

[19] kźm kirin (gh)

[16] kźrandin (gh)

[60] kźr hatin (ngh)

[60] kźrī hatin (ngh)

[16] kźrsimandin (gh)

[16] kźžandin (gh)

[15] kźžīn/kźžiyan (ngh)

[15] kidīn/kidiyan (ngh)

[09] kilan (gh)

[16] kilandin (gh)

[16] kilimandin (gh)

[15] kilimīn (ngh)

[16] kilisandin (gh)

[15] kilisīn (ngh)

[16] kilkilandin (gh)

[15] kilkilīn (ngh)

[19] kil kirin (gh)

[24] kilor būn (ngh)

[19] kilor kirin (gh)

[16] kilkirandin (gh)

[16] kimkimandin (gh)

[15] kimkimīn (ngh)

[16] kincandin (gh)

[16] kincirandin (gh)

[15] kincirīn (ngh)

[15] kincīn/kinciyan (ngh)

[16] kirandin (gh)

[16] kiriēandin (gh)

[15] kiriēīn (ngh)

[16] kirijandin (gh)

[15] kirijīn (ngh)

[17] kirin (gh)

[16] kiritandin (gh)

[15] kiritīn (ngh)

[16] kirixandin (gh)

[15] kirixīn (ngh)

[32] kirīn (gh)

[16] kirkirandin (gh)

[16] kirkižandin (gh)

[15] kirkižīn (ngh)

[16] kirkitandin (gh)

[16] kirmižandin (gh)

[15] kirmižīn (ngh)

[16] kirpandin (gh)

[15] kirpīn/kirpiyan (ngh)

[15] kisihīn (ngh)

[16] kižandin (gh)

[15] kižīn/kižiyan (ngh)

[16] kižkižandin (gh)

[15] kižkižīn (ngh)

[15] kižkizīn (ngh)

[16] kitandin (gh)

[16] kitkitandin (gh)

[16] kiwitandin (gh)

[16] kizandin (gh)

[16] kizirandin (gh)

[15] kizirīn (ngh)

[16] kizkizandin (gh)

[15] kizkizīn (ngh)

[16] kīsandin (gh)

[16] kīsihandin (gh)

[15] kīsihīn (ngh)

[15] kīsīn/kīsiyan (ngh)

[16] kītandin (gh)

[16] koēandin (gh)

[15] koēīn/koēiyan (ngh)

[16] kodandin (gh)

[15] kodīn/kodiyan (ngh)

[16] kojandin (gh)

[15] kojīn/kojiyan (ngh)

[16] kokandin (gh)

[15] kokīn/kokiyan (ngh)

[09] kolan (gh)

[16] kolandin (gh)

[15] kolīn/koliyan (ngh)

[24] kom būn (ngh)

[19] kom kirin (gh)

[16] kopandin (gh)

[19] kopī kirin (gh)

[15] kopīn/kopiyan (ngh)

[16] kopižandin (gh)

[15] kopižīn (ngh)

[15] kopižīn (ngh)

[24] kor būn (ngh)

[19] kor kirin (gh)

[16] kožandin (gh)

[15] kožīn/kožiyan (ngh)

[49] kožtin (gh)

[14] kotin (gh)

[24] kovī būn (ngh)

[19] kovī kirin (gh)

[16] koysandin (gh)

[16] kubandin (gh)

[15] kubīn/kubiyan (ngh)

[16] kudandin (gh)

[16] kudirandin (gh)

[15] kudīn/kudiyan (ngh)

[16] kufandin (gh)

[28] kuf girtin (gh)

[16] kufikandin (gh)

[24] kufikī būn (ngh)

[15] kufikīn (ngh)

[15] kufīn/kufiyan (ngh)

[16] kulandin (gh)

[16] kulibandin (gh)

[15] kulibīn (ngh)

[16] kulitandin (gh)

[15] kulitīn (ngh)

[16] kulizandin (gh)

[15] kulizīn (ngh)

[15] kulīn/kuliyan (ngh)

[16] kulkulandin (gh)

[15] kulkulīn (ngh)

[16] kulmižandin

[15] kulmižīn (ngh)

[16] kulpandin (gh)

[15] kulpīn/kulpiyan (ngh)

[16] kumižandin (gh)

[15] kumižīn (ngh)

[16] kumkumandin (gh)

[15] kumkumīn (ngh)

[16] kunandin (gh)

[16] kuncandin (gh)

[16] kuncinandin (gh)

[15] kuncinīn (ngh)

[16] kuncirandin (gh)

[15] kuncirīn (ngh)

[15] kuncīn/kunciyan (ngh)

[16] kundirandin (gh)

[15] kundirīn (ngh)

[16] kurandin (gh)

[16] kurisandin (gh)

[15] kurisīn (ngh)

[15] kurīn/kuriyan (ngh)

[16] kurixandin (gh)

[15] kurixīn (ngh)

[19] kur kirin (gh)

[16] kurkusandin (gh)

[15] kurkusīn (mgh)

[24] kurmī būn (ngh)

[19] kurmī kirin (gh)

[16] kuskusandin (gh)

[15] kuskusīn (ngh)

[16] kužandin (gh)

[15] kužīn/kužiyan (ngh)

[49] kužtin (gh)

[09] kutan (gh)

[19] kuta kirin (gh)

[16] kutandin (gh)

[16] kutkutandin (gh)

[15] kutkutīn (ngh)

[15] kuwīn (ngh)

[16] kuxandin (gh)

[15] kuxīn/kuxiyan (ngh)

[16] kuzandin (gh)

[15] kuzīn/kuziyan (ngh)

[16] kūdandin (gh)

[16] kūpandin (gh)

[15] kūpīn/kūpiyan (ngh)

[16] kūrandin (gh)

[15] kūrīn/kūriyan (ngh)

[16] kūstandin (gh)

[15] kūstīn/kūstiyan (ngh)

[16] kūzandin (gh)

[15] kūzīn/kūziyan

 

==) Ll

 

[18] la dan

[16] lalijandin (gh)

[15] lalijīn (ngh)

[16] laperandin (gh)

[15] laperīn (gh)

[16] latimandin (gh)

[15] latimīn (ngh)

[16] lawandin (gh)

[15] lawźsīn (ngh)

[19] lavayī kirin (gh)

[16] lebikandin (gh)

[15] lebikīn (ngh)

[16] lebitandin (gh)

[15] lebitīn (ngh)

[16] lefandin (gh)

[16] lefikandin (gh)

[15] lefikīn (ngh)

[15] lefīn/lefiyan (ngh)

[16] lehiqandin (gh)

[15] lehiqīn (ngh)

[16] lehiwandin (gh)

[15] lehiwīn (ngh)

[16] lekitandin (gh)

[15] lekitīn (ngh)

[16] lemandin (gh)

[16] lemisandin (gh)

[15] lemisīn (ngh)

[15] lencīn/lenciyan (ngh)

[16] lengandin (gh)

[16] lengirandin (gh)

[15] lengirīn (ngh)

[15] lengīn/lengiyan (ngh)

[16] lepikandin (gh)

[15] lepikīn (ngh)

[16] leqandin (gh)

[16] leqitandin (gh)

[15] leqitīn (ngh)

[15] leqīn/leqiyan (ngh)

[16] lerandin (gh)

[16] lerizandin (gh)

[15] lerizīn (ngh)

[15] lerīn/leriyan (ngh)

[16] lesiqandin (gh)

[15] lesiqīn (ngh)

[16] letandin (gh)

[16] letilandin (gh)

[15] letilīn (ngh)

[15] letīn/letiyan (ngh)

[16] letimandin (gh)

[15] letimīn (ngh)

[16] lewbandin (gh)

[16] lewirandin (gh)

[15] lewirīn (ngh)

[16] lewitandin (gh)

[15] lewitīn (ngh)

[16] lewlebandin (gh)

[15] lewlebīn (ngh)

[16] leyandin (gh)

[16] leyistandin

[16] leyistikandin (gh)

[57] leyistin (ngh)

[16] lezandin (gh)

[15] lezīn/leziyan (ngh)

[16] lezlezandin (gh)

[15] lezlezīn (ngh)

[36] lź anīn (gh)

[30] lź borīn (gh)

[24] lź būn (ngh)

[24] lź ēūn (ngh)

[18] lź dan (gh)

[36] lźda nīn (gh)

[30] lź fetilīn (ngh)

[30] lź fikirīn (ngh)

[30] lź gerīn (ngh)

[28] lź girtin (gh)

[30] lź hisīn (ngh)

[30] lź hizirīn (ngh)

[24] lźhūr būn (ngh)

[43] lź ketin (ngh)

[19] lź kirin (gh)

[18] lź kolan (gh)

[30] lź kolīn (gh)

[16] lźlandin (gh)

[15] lźlīn/lźliyan (ngh)

[30] lź nźrīn (gh)

[30] lź pirsīn (gh)

[30] lź qewimīn (ngh)

[29] lźve gerandin (gh)

[30] lźve gerīn (ngh)

[30] lź xebitīn (ngh)

[45] lź xistin (gh)

[19] lźxwedī kirin (gh)

[24] lźzźde būn (ngh)

[19] lźzźde kirin (gh)

[19] liba kirin (gh)

[16] libandin (gh)

[16] libisandin (gh)

[15] libisīn (ngh)

[16] libitandin (gh)

[15] libitīn (ngh)

[16] licimandin (gh)

[15] licimīn (ngh)

[16] liēinandin (gh)

[15] liēinīn (ngh)

[45] lidar xistin (gh)

[16] lifandin (gh)

[15] lifīn/lifiyan (ngh)

[16] ligligandin (gh)

[15] ligligīn (ngh)

[36] lihev anīn (gh)

[60] lihev hatin (gh)

[45] lihev xistin (gh)

[16] likandin (gh)

[15] likijīn (ngh)

[16] likimandin (gh)

[15] likimīn (ngh)

[15] likīn/likiyan (ngh)

[16] likumandin (gh)

[15] likumīn (ngh)

[16] limandin (gh)

[15] limīn/limiyan (ngh)

[16] limlimandin (gh)

[15] limlimīn (ngh)

[16] liqimandin (gh)

[15] liqimīn (ngh)

[16] liqitandin (gh)

[15] liqitīn (ngh)

[16] liqliqandin (gh)

[15] liqliqīn (ngh)

[16] litimandin (gh)

[15] litimīn (ngh)

[16] livandin (gh)

[15] livīn/liviyan (ngh)

[16] livlivandin (gh)

[15] livlivīn (ngh)

[36] lixwe anīn (gh)

[36] lixweda nīn (gh)

[28] lixwe girtin (gh)

[19] lixwe kirin (gh)

[30] lixweve gerīn (ngh)

[16] līkandin (gh)

[16] līlandin (gh)

[16] līrandin (gh)

[15] līrīn/līriyan (ngh)

[16] līsandin (gh)

[15] līsīn/līsiyan (ngh)

[16] līstikandin (gh)

[57] līstin (ngh)

[16] līzikandin (gh)

[15] līzikīn (ngh)

[16] lobandin (gh)

[15] lobīn/lobiyan (ngh)

[16] loqandin (gh)

[15] loqīn/loqiyan (ngh)

[16] lolandin (gh)

[16] lolibandin (gh)

[15] lolibīn (ngh)

[16] lomandin (gh)

[19] lome kirin (gh)

[16] lopandin (gh)

[16] lopijandin (gh)

[15] lopijīn (ngh)

[16] lopikandin (gh)

[15] lopikīn (ngh)

[16] loqandin (gh)

[16] lorandin (gh)

[16] lotandin (gh)

[16] lotikandin (gh)

[18] lotik dan (gh)

[15] lotikīn (ngh)

[15] lotīn/lotiyan (ngh)

[16] lūbandin (gh)

[15] lūbīn/lūbiyan (ngh)

[16] lūēikandin (gh)

[15] lūēikīn (ngh)

[16] lūsandin (gh)

[16] lūsikandin (gh)

[15] lūsīn/lūsiyan (ngh)

[16] lūžikandin (gh)

[15] lūžikīn (ngh)

 

==) Mm

 

[16] majandin (gh)

[16] malandin (gh)

[34] malažtin (ngh)

[16] maližandin (gh)

[15] maližīn (ngh)

[16] maližtandin (gh)

[67] maližtin (gh)

[15] malīn/maliyan (ngh)

[27] maltin (gh)

[56] man/mayīn (ngh)

[34] marastin (gh)

[16] mažandin (gh)

[15] mažīn/mažiyan (ngh)

[16] mefandin (gh)

[15] mefīn/mefiyan (ngh)

[16] mazuvandin (gh)

[16] mehandin (gh)

[19] mehde kirin (gh)

[16] mehikandin (gh)

[15] mehikīn (ngh)

[16] mehilandin (gh)

[15] mehilīn (ngh)

[16] mehitandin (gh)

[15] mehitīn (ngh)

[15] mehīn/mehiyan (ngh)

[19] mehr kirin (gh)

[16] mekinandin (gh)

[15] mekinīn (ngh)

[16] meleqandin (gh)

[15] meleqīn (ngh)

[16] meliqandin (gh)

[15] meliqīn (ngh)

[16] melisandin (gh)

[15] melisīn (ngh)

[16] meližandin (gh)

[15] meližīn (ngh)

[15] melixīn (ngh)

[15] melizīn (ngh)

[16] merandin (gh)

[19] meraq kirin (gh)

[16] mercandin (gh)

[16] mericandin (gh)

[15] mericīn (ngh)

[16] merijandin (gh)

[15] merijīn (ngh)

[16] meriqandin (gh)

[15] meriqīn (ngh)

[16] merisandin (gh)

[15] merisīn (ngh)

[16] meritandin (gh)

[15] meritīn (ngh)

[16] merixandin (gh)

[15] merixīn (ngh)

[16] merizandin (gh)

[15] merizīn (ngh)

[15] merīn/meriyan (ngh)

[16] merzandin (gh)

[16] mesihandin (gh)

[15] mesihīn (ngh)

[16] mežandin (gh)

[15] mežīn/mežiyan (ngh)

[16] mewicandin (gh)

[15] mewicīn (ngh)

[15] mewīn (ngh)

[16] mexelandin (gh)

[15] mexelīn (ngh)

[16] meyandin (gh)

[15] meyīn/meyiyan (ngh)

[34] mezaxtin (gh)

[16] mezirandin (gh)

[16] mezixandin (gh)

[15] mezixīn (ngh)

[16] mźjandin (gh)

[16] mźjerandin (gh)

[15] mźjīn/mźjiyan (ngh)

[16] mźrandin (gh)

[19] mźr kirin (gh)

[16] mźtandin (gh)

[14] mźtin (gh)

[16] mźzandin (gh)

[16] miēandin (gh)

[16] miēiqandin (gh)

[15] miēiqīn (ngh)

[16] miēirandin (gh)

[15] miēirīn (ngh)

[15] miēīn/miēiyan (ngh)

[16] mihandin (gh)

[16] mihilandin (gh)

[15] mihilīn (ngh)

[16] mijandin (gh)

[15] mijīn/mijiyan (ngh)

[16] mijmijandin (gh)

[15] mijmijīn (ngh)

[24] mijūl būn (ngh)

[19] mijūl kirin (gh)

[16] milēandin (gh)

[15] milēīn (ngh)

[16] milmilandin (gh)

[15] milmilīn (ngh)

[16] minandin (gh)

[15] minīn/miniyan (ngh)

[16] minminandin (gh)

[16] mirandin (gh)

[16] mirēandin (gh)

[16] miricandin (gh)

[15] miricīn (gh)

[16] mirijandin (gh)

[15] mirijīn (ngh)

[31] mirin (ngh)

[16] miriqandin (gh)

[15] miriqīn (ngh)

[16] mirisandin (gh)

[15] mirisīn (ngh)

[16] mirmirandin (gh)

[15] mirmirīn (ngh)

[16] mirmisandin (gh)

[15] mirmisīn (ngh)

[16] mirmitandin (gh)

[15] mirmitīn (ngh)

[16] mirqandin (gh)

[15] mirqīn (ngh)

[16] misandin (gh)

[18] mis dan

[16] misikandin (gh)

[15] misikīn (ngh)

[15] misīn/misiyan (ngh)

[16] mismitandin (gh)

[15] mismitīn (ngh)

[16] mistandin (gh)

[27] mistin (ngh)

[16] mižmižandin (gh)

[27] mižtin (ngh)

[16] mižtixulandin (gh)

[16] miūzandin (gh)

[16] mixeyirandin (gh)

[15] mixeyirīn (ngh)

[15] mixmixīn (ngh)

[16] miyawandin (gh)

[16] mizandin (gh)

[16] mizicandin (gh)

[15] mizicīn (ngh)

[16] mizižandin (gh)

[16] mizmizandin (gh)

[15] mizmizīn (ngh)

[16] mīnandin (gh)

[15] mīnīn/mīniyan (ngh)

[57] mīstin (gh)

[16] mīzandin (gh)

[16] mīzawiqandin (gh)

[15] mīzawiqīn (ngh)

[16] morandin (gh)

[15] morīn/moriyan (ngh)

[16] moxilandin (gh)

[15] moxilīn (ngh)

[16] murxandin (gh)

[15] murxīn/murxiyan (ngh)

[16] mužexesandin (gh)

[15] mužexesīn (ngh)

[16] mūnandin (gh)

[16] mūrandin (gh)

[15] mūrīn/mūriyan (ngh)

 

==) Nn

 

[16] nahpirandin (gh)

[15] nahpirīn (ngh)

[16] nalandin (gh)

[16] nalincandin (gh)

[15] nalincīn (ngh)

[15] nalīn/naliyan (ngh)

[16] napirandin (gh)

[16] nasandin (gh)

[32] nasīn (gh)

[19] nas kirin (gh)

[15] nažīn/nažiyan (ngh)

[27] nažtin (gh)

[16] navandin (gh)

[16] navisandin (gh)

[15] navisīn (ngh)

[15] navīn/naviyan (ngh)

[16] navīžandin (gh)

[16] nawitandin (gh)

[15] nawitīn (ngh)

[15] nayirīn (ngh)

[16] nazandin (ngh)

[15] nazīn/naziyan (ngh)

[16] necimandin (gh)

[15] necimīn (ngh)

[16] necirandin (gh)

[15] necirīn (ngh)

[16] necisandin (gh)

[16] nefilandin (gh)

[16] nefiqandin (gh)

[15] nefiqīn (ngh)

[15] nefirīn (ngh)

[16] nehifandin (gh)

[15] nehifīn (ngh)

[27] nehiftin (gh)

[16] nehpirandin (gh)

[15] nehpirīn (ngh)

[16] nehwirandin (gh)

[15] nehwirīn (ngh)

[16] nepandin (gh)

[16] nepirandin (gh)

[15] nepirīn (ngh)

[16] nepixandin (gh)

[15] nepixīn (ngh)

[15] nepīn/nepiyan (ngh)

[16] neprikandin (gh)

[16] neqandin (gh)

[16] neqižandin (gh)

[15] neqižīn (ngh)

[15] neqīn/neqiyan (ngh)

[16] neqūēandin (gh)

[16] nequžandin (gh)

[16] nerixandin (gh)

[15] nerixīn (ngh)

[16] nermandin (gh)

[16] nermijandin (gh)

[15] nermijīn (ngh)

[16] nermisandin (gh)

[15] nermisīn (ngh)

[16] nermixandin (gh)

[15] nermixīn (ngh)

[15] nermīn (ngh)

[16] nesilandin (gh)

[15] nesilīn (ngh)

[16] newandin (gh)

[16] newhirandin (gh)

[15] newhirīn (ngh)

[16] newikandin (gh)

[15] newikīn (ngh)

[16] newiqandin (gh)

[15] newiqīn (ngh)

[16] newtandin (gh)

[15] newīn/newiyan (ngh)

[15] newtīn/newtiyan (ngh)

[16] nexifandin (gh)

[15] nexifīn (ngh)

[16] nexžandin (gh)

[15] neyirīn (ngh)

[16] nźrandin (gh)

[32] nźrīn (gh)

[16] nźwirandin (gh)

[16] nicimandin (gh)

[15] nicimīn (ngh)

[16] nicirandin (gh)

[15] nicirīn (ngh)

[16] niēandin (gh)

[16] niēilandin (gh)

[15] niēilīn (ngh)

[16] niēiqandin (gh)

[15] niēiqīn (ngh)

[15] nifilīn (ngh)

[16] nihandin (gh)

[32] nihźrīn (gh)

[27] nihźrtin (gh)

[16] nihźwirandin (gh)

[15] nihźwirīn (ngh)

[16] nihiēandin (gh)

[16] nihinandin (gh)

[16] nihirandin (gh)

[15] nihīn/nihiyan (ngh)

[16] nihurandin (gh)

[15] nihurīn (ngh)

[16] nijandin (gh)

[16] nijinandin (gh)

[15] nijīn/nijiyan (ngh)

[16] nijinandin (gh)

[16] nikandin (gh)

[16] nikirandin (gh)

[16] nikisandin (gh)

[15] nikisīn (ngh)

[16] nikulandin (gh)

[16] nikumandin (gh)

[15] nikumīn (ngh)

[16] nilžandin (gh)

[15] nilžīn/nilžiyan (ngh)

[16] nimandin (gh)

[15] nimīn/nimiyan (ngh)

[68] nimūtin (gh)

[16] ninkurandin (gh)

[16] niqandin (gh)

[16] niqijandin (gh)

[15] niqijīn (ngh)

[16] niqirandin (gh)

[15] niqirīn (ngh)

[15] niqīn/niqiyan (ngh)

[16] niquēandin (gh)

[16] niqurēandin (gh)

[16] niqutandin (gh)

[15] niqutīn (ngh)

[16] nirandin (gh)

[15] nirīn/niriyan (ngh)

[16] nirxandin (gh)

[16] nisilandin (gh)

[15] nisilīn (gh)

[16] nižirandin (gh)

[15] nižirīn (ngh (

[16] niživandin (gh)

[15] niživīn (ngh)

[15] nižīn/nižiyan (ngh)

[16] nitimandin (gh)

[15] nitimīn (ngh)

[16] nitirandin (gh)

[16] nivandin (gh)

[16] nivinandin (gh)

[15] nivinīn (ngh)

[15] nivīn/niviyan (ngh)

[16] nivīsandin (gh)

[15] nivīsīn (gh)

[16] niwandin (gh)

[34] niwastin (gh)

[16] niwīnandin (gh)

[34] niwaxtin (gh)

[16] niwźnandin (gh)

[34] nixamtin (gh)

[34] nixaftin (gh)

[16] nixifandin (gh)

[15] nixifīn (ngh)

[16] nixilandin (gh)

[16] niximandin (gh)

[15] niximīn (ngh)

[09] niyan/niyīn (gh)

[16] nizilandin (gh)

[15] nizilīn (ngh)

[16] nizimandin (gh)

[16] nizinandin (gh)

[16] nīēandin (gh)

[16] nīgarandin (gh)

[34] nīgartin (gh)

[15] nījtiīn (gh)

[16] nīnkurandin (gh)

[27] nīžtin (gh)

[16] nīxandin (gh)

[15] nīxīn/nīxiyan (ngh)

[16] noqandin (gh)

[15] noqīn/noqiyan (ngh)

[16] norandin (gh)

[15] norīn/noriyan (ngh)

[16] nožandin (gh)

[32] nožīn (gh)

[27] nožtin (gh)

[16] nūhandin (gh)

[16] nūhirandin (gh)

[15] nuhīn/nūhiyan (ngh)

[16] nuhurandin (gh)

[16] numandin (gh)

[16] nuquēandin (gh)

[15] nuqulīn (ngh)

[16] nuvandin (gh)

[15] nuvīn/nuviyan (ngh)

[16] nuxumandin (gh)

[15] nuxumīn (ngh)

[16] nūhandin (gh)

[16] nūhirandin (gh)

[15] nūhirīn (ngh)

[15] nūhīn/nūhiyan (ngh)

[16] nūrandin (gh)

[27] nūrižtin (gh)

[15] nūrīn/nūriyan (ngh)

[16] nūsandin (ngh)

[16] nūsikandin (gh)

[15] nūsikīn (ngh)

[15] nūsīn/nūsiyan (ngh)

[16] nūskandin (gh)

[16] nūvandin (gh)

[34] nūwaztin (gh)

[16] nūxandin (gh)

[16] nūyandin (gh)

[16] nūzandin (gh)

[15] nūzīn/nūziyan (ngh)

 

==) Oo

 

[16] olandin (gh)

[16] orandin (gh)

[15] orīn/oriyan (ngh)

[16] oxirandin (gh)

 

==) Pp

 

[34] palaftin (gh)

[16] palandin (gh)

[18] pal dan (gh)

[32] palitīn (gh)

[15] palīn/paliyan (ngh)

[16] palmisandin (gh)

[15] palmisīn (ngh)

[16] palqijandin (gh)

[15] palqijīn (ngh)

[61] pan (gh)

[16] panēilandin (gh)

[15] panēilīn (ngh)

[16] pangandin (gh)

[16] parandin (gh)

[46] parastin (gh)

[34] parawtin (gh)

[15] parīn/pariyan (ngh)

[16] parsandin (gh)

[16] partilandin (gh)

[15] partilīn (ngh)

[16] parzinandin (gh)

[15] parzīn (ngh)

[16] pažandin (gh)

[59] patin (gh)

[16] pawandin (gh)

[16] payandin (gh)

[15] pazīn/paziyan (ngh)

[16] peēinandin (gh)

[15] peēinīn (gh)

[16] pegirandin (gh)

[15] pegirīn (ngh)

[59] pehtin (gh)

[16] pejikandin (gh)

[15] pejikīn (ngh)

[16] pejilandin (gh)

[16] pejinandin (gh)

[15] pejinīn (ngh)

[16] pejirandin (gh)

[15] pejirīn (ngh)

[16] pejnandin (gh)

[16] pekandin (gh)

[15] pekīn/pekiyan (ngh)

[16] pelandin (gh)

[34] pelažtin (gh)

[34] pelaxtin (gh)

[16] pelēiqandin (gh)

[15] pelēiqīn (ngh)

[15] pelijīn (ngh)

[16] pelikandin (gh)

[15] pelikīn (ngh)

[16] pelimandin (gh)

[15] pelimīn (ngh)

[16] pelisandin (gh)

[15] pelisīn (ngh)

[16] peližandin (gh)

[15] peližīn (ngh)

[16] pelixandin (gh)

[15] pelixīn (ngh)

[16] pelizandin (gh)

[15] pelizīn (ngh)

[15] pelīn/peliyan (ngh)

[16] pelpitandin (gh)

[15] pelpitīn (ngh)

[16] pelqizandin (gh)

[15] pelqizīn (ngh)

[16] pencikandin (gh)

[16] pencinandin (gh)

[15] pencinīn (ngh)

[16] pencūrikandin (gh)

[16] pengandin (gh)

[16] pengivandin

[15] pengivīn (ngh)

[16] pengizandin (gh)

[15] pengizīn (ngh)

[16] penihandin (gh)

[15] penihīn (ngh)

[16] peqandin (gh)

[15] peqīn/peqiyan (ngh)

[16] perandin (gh)

[16] perēifandin (ngh)

[15] perēifīn (ngh)

[16] perēimandin (gh)

[16] perēinandin (gh)

[15] perēinīn (ngh)

[16] perēiqandin (gh)

[15] perēiqīn (ngh)

[16] perēivandin (gh)

[15] perēivīn (ngh)

[16] perēokandin (gh)

[16] peresandin (gh)

[15] peresīn (ngh)

[16] perespandin (gh)

[57] perestin (gh)

[16] pergandin (gh)

[16] pergihandin (gh)

[15] pergihīn (ngh)

[16] perginandin (gh)

[16] perijandin (gh)

[15] perijīn (ngh)

[16] perisandin (gh)

[15] perisīn (ngh)

[57] peristin (gh)

[16] perižandin (gh)

[16] peritandin (gh)

[15] peritīn (ngh)

[16] perixandin (gh)

[15] perixīn (ngh)

[15] perizīn (ngh)

[15] perīn/periyan (ngh)

[16] permilandin (gh)

[15] permilīn (ngh)

[16] pernisandin (gh)

[15] pernisīn (ngh)

[16] perožandin (gh)

[15] perožīn (ngh)

[16] perpitandin (gh)

[15] perpitīn (ngh)

[23] perwendin (gh)

[16] perwerandin (gh)

[15] perwerīn (ngh)

[16] perxandin (gh)

[34] pesartin (gh)

[16] pesinandin (gh)

[15] pesinīn (ngh)

[16] pestandin (gh)

[16] pežikandin (gh)

[15] pežikīn (ngh)

[16] pežkandin (gh)

[16] pežkilandin (gh)

[15] pežkilīn (ngh)

[16] pežkinandin (gh)

[15] pežkinīn (ngh)

[16] pežqinandin (gh)

[15] pežqinīn (ngh)

[16] pežtikandin (gh)

[15] pežtikīn (ngh)

[16] petandin (gh)

[16] petixandin (gh)

[15] petixīn (ngh)

[15] petīn/petiyan (ngh)

[24] pev ēūn (ngh)

[16] pevjilandin (gh)

[15] pevjilīn (ngh)

[16] pexžandin (gh)

[15] pexžīn/pexžiyan (ngh)

[24] peya būn (ngh)

[19] peya kirin (gh)

[16] peyandin (gh)

[16] peydandin (gh)

[15] peyidīn (ngh)

[16] peyikandin (gh)

[16] peyitandin (gh)

[15] peyitīn (ngh)

[16] peyivandin (gh)

[15] peyivīn (ngh)

[16] peytandin (gh)

[09] pźēan (gh)

[16] pźēandin (gh)

[16] pźēikandin (gh)

[15] pźēīn/pźēiyan (ngh)

[16] pźdandin (gh)

[28] pź girtżn (gh)

[16] pźjinandin (gh)

[15] pźjinīn (ngh)

[36] pźk anīn (gh)

[43] pź ketin (ngh)

[60] pźk hatin (ngh)

[18] pźl dan (gh)

[19] pź kirin (gh)

[16] pźlandin (gh)

[15] pźlīn/pźliyan (ngh)

[16] pźlpźlandin (gh)

[15] pźlpźlīn (ngh)

[16] pźnijandin (gh)

[15] pźnijīn (ngh)

[16] pźrgandin (gh)

[16] pźrginandin (gh)

[16] pźsikandin (gh)

[16] pźžandin (gh)

[16] pźximandin (gh)

[15] pźximīn (ngh)

[16] pźxirandin (gh)

[15] pźxirīn (ngh)

[45] pź xistin (gh)

[16] piēandin (gh)

[16] piēikandin (gh)

[15] piēikīn (ngh)

[16] piēirandin (gh)

[15] piēirīn (ngh)

[15] piēīn/piēiyan (ngh)

[16] pifandin (gh)

[15] pifīn/pifiyan (ngh)

[16] pifpifandin (gh)

[15] pifpifīn (ngh)

[16] pihźtandin (gh)

[15] pihpihīn (ngh)

[16] pijandin (gh)

[16] pijilandin (gh)

[15] pijilīn (ngh)

[16] pijiqandin (gh)

[15] pijiqīn (ngh)

[16] pijirandin (gh)

[15] pijirīn (ngh)

[15] pijīn/pijiyan (ngh)

[16] pijminandin (gh)

[15] pijmīn/pijmiyan (ngh)

[16] pijvandin (gh)

[16] pilpilandin (gh)

[15] pilpilīn (ngh)

[16] pilpisandin (gh)

[15] pilpisīn (ngh)

[16] pilpitandin (gh)

[15] pilpitīn (ngh)

[16] pilpixandin (gh)

[15] pilpixīn (ngh)

[16] pimpižandin (gh)

[15] pimpižīn (ngh)

[34] pincartin (gh)

[16] pincirandin (gh)

[16] pingandin (gh)

[16] pingihandin (gh)

[16] pingirandin (gh)

[15] pingirīn (ngh)

[16] pingpingandin (gh)

[15] pingpingīn (ngh)

[16] pingurandin (gh)

[15] pingurīn (ngh)

[16] pinihandin (gh)

[16] pinujandin (gh)

[15] pinujīn (ngh)

[16] pirandin (gh)

[34] piražtin (gh)

[16] pirēikandin (gh)

[15] pirēikīn (ngh)

[16] pirēūkandin (gh)

[15] pirēūkīn (ngh)

[16] piriēandin (gh)

[15] piriēīn (ngh)

[16] pirikandin (gh)

[15] pirikīn (ngh)

[16] pirisandin (gh)

[15] pirisīn (ngh)

[15] pirīn/piriyan (ngh)

[16] pirkandin (gh)

[15] pirkīn/pirkiyan (ngh)

[16] pirmandin (gh)

[16] pirnijandin (gh)

[15] pirnijīn (ngh)

[16] pirnisandin (gh)

[15] pirnisīn (ngh)

[16] pirpirandin (gh)

[15] pirpirīn (ngh)

[16] pirpisandin (gh)

[15] pirpisīn (ngh)

[16] pirpižandin (gh)

[15] pirpižīn (ngh)

[16] pirpitandin (gh)

[15] pirpitīn (ngh)

[16] pirpixandin (gh)

[15] pirpixīn (ngh)

[16] pirsandin (gh)

[32] pirsīn (gh)

[16] pirtandin (gh)

[16] pirtikandin (gh)

[15] pirtikīn (ngh)

[15] pirwīn (ngh)

[16] pirxandin (gh)

[15] pirxīn/pirxiyan (ngh)

[16] pispisandin (gh)

[15] pispisīn (ngh)

[16] pistandin (gh)

[16] pistikandin (gh)

[15] pistikīn (ngh)

[15] pistīn/pistiyan (ngh)

[34] pižaftin (gh)

[34] pižartin (gh)

[16] pižźrandin (gh)

[16] pižikandin (gh)

[15] pižikīn (ngh)

[16] pižirandin (gh)

[15] pižirīn (ngh)

[16] piživandin (gh)

[15] piživīn (ngh)

[16] pižkandin (gh)

[16] pižkinandin (gh)

[15] pižkinīn (ngh)

[15] pižkīn/pižkiyan (ngh)

[16] pižpižandin (gh)

[15] pižpižīn (ngh)

[16] pižqinandin (gh)

[15] pižqinīn (ngh)

[16] pižtikandin (gh)

[15] pižtikīn (ngh)

[16] pitandin (gh)

[16] pitikandin (gh)

[15] pitpitīn (ngh)

[16] pixpixandin (gh)

[15] pixudīn (ngh)

[16] pixunandin (gh)

[15] pixunīn (ngh)

[16] pixurandin (gh)

[15] pixurīn (ngh)

[16] pizirandin (gh)

[15] pizirīn (ngh)

[16] pizivandin (gh)

[15] pizivīn (ngh)

[16] pizpizandin (gh)

[15] pizpizīn (ngh)

[16] pīpikandin (gh)

[16] pīrozandin (gh)

[16] pīrūkandin (gh)

[15] pīrūkīn (ngh)

[16] pīžandin (gh)

[55] pītin (gh)

[09] pīvan (gh)

[16] pīvandin (gh)

[16] pokirandin (gh)

[15] pokirīn (ngh)

[16] poncandin (gh)

[15] poncīn/ponciyan (ngh)

[16] ponijandin (gh)

[15] ponijīn (ngh)

[15] poqīn/poqiyan (ngh)

[15] pormijīn (ngh)

[16] posandin (gh)

[15] posīn/posiyan (ngh)

[16] požandin (gh)

[16] požirandin (gh)

[15] požirīn (ngh)

[15] požīn/požiyan (ngh)

[16] poxpoxandin (gh)

[15] poxpoxīn (ngh)

[16] pufandin (gh)

[16] pungijandin (gh)

[15] pungujīn (ngh)

[16] purandin (ngh)

[16] purisandin (gh)

[15] purisīn (ngh)

[16] pužirandin (gh)

[15] pužirīn (ngh)

[16] puwandin (ngh)

[16] pūkandin (gh)

[15] pūkīn/pūkiyan (ngh)

[68] pūn (gh)

[16] pūrtikandin (gh)

[15] pūrtikīn (ngh)

[16] pūžandin (gh)

 

==) Qq

 

[16] qajandin (gh)

[15] qajīn (ngh)

[15] qaqibīn (ngh)

[16] qaqijandin (gh)

[15] qaqijīn (ngh)

[16] qarandin (gh)

[16] qarēimandin (gh)

[15] qarēimīn (ngh)

[15] qarixīn (ngh)

[15] qarīn/qariyan (ngh)

[16] qasidandin (gh)

[15] qasidīn (ngh)

[16] qaspandin (gh)

[16] qebilandin ( (gh)

[15] qebilīn (ngh)

[16] qebitandin (gh)

[15] qebitīn (ngh)

[15] qebīn/qebiyan (ngh)

[16] qedandin (gh)

[16] qedimandin (gh)

[15] qedimīn (ngh)

[16] qedirandin (gh)

[15] qedixīn (ngh)

[15] qedīn/qediyan (gh)

[34] qefaltin (gh)

[16] qefandin (gh)

[16] qefilandin (gh)

[15] qefilīn (ngh)

[15] qehifīn (ngh)

[16] qehirandin (gh)

[15] qehirīn (ngh)

[16] qelandin (gh)

[34] qelaptin (gh)

[34] qelažtin (gh)

[16] qelibandin (gh)

[15] qelibīn (ngh)

[16] qelihandin (gh)

[15] qelihīn (ngh)

[16] qeliqandin (gh)

[15] qeliqīn (ngh)

[16] qelisandin (gh)

[15] qelisīn (ngh)

[16] qeližandin (gh)

[15] qeližīn (ngh)

[16] qelizandin (gh)

[15] qelizīn (ngh)

[15] qelīn/qeliyan (ngh)

[16] qemirandin (gh)

[15] qemirīn (ngh)

[16] qemižandin (gh)

[15] qemižīn (ngh)

[16] qemitandin (gh)

[15] qemitīn (ngh)

[16] qemixandin (gh)

[15] qemixīn (ngh)

[16] qepijandin (gh)

[15] qepijīn (ngh)

[16] qepižandin (gh)

[15] qepižīn (ngh)

[16] qepitandin (gh)

[15] qepitīn (ngh)

[16] qerandin (gh)

[34] qerastin (gh)

[16] qerēimandin (gh)

[15] qerēimīn (ngh)

[16] qeridandin (gh)

[15] qeridīn (ngh)

[16] qerihandin (gh)

[15] qerihīn (ngh)

[15] qerijīn (ngh)

[16] qerimandin (gh)

[15] qerimīn (ngh)

[16] qerisandin (gh)

[15] qerisīn (ngh)

[15] qerīn/qeriyan (ngh)

[16] qermiēandin (gh)

[15] qermiēīn (ngh)

[16] qermūēandin (gh)

[15] qermūēīn (ngh)

[16] qerpižandin (gh)

[15] qerpižīn (ngh)

[16] qerqitandin (gh)

[16] qersandin (gh)

[16] qertifandin (gh)

[16] qertilandin (gh)

[16] qesandin (gh)

[16] qesidandin (gh)

[